PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

COVID-19 jako choroba zawodowa lekarza i lekarza dentysty

Autor: miro • Źródło: ms
20-01-2021, 08:00
COVID-19 jako choroba zawodowa lekarza i lekarza dentysty COVID-19 choroba zawodowa (fot. unsplash)
Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów uważa, że wobec nadzwyczajnej sytuacji, związanej z pandemią, należałoby spowodować nowelizację przepisów, które doprowadziłyby do uproszczenia procedur, w oparciu o które dochodziłoby do stwierdzenia choroby zawodowej spowodowanej COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne, w tym stomatologów. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że kwestie te są odpowiednio uregulowane.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia nie ma uzasadnienia, aby modyfikować prawa, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami COVID 19 jest chorobą zakaźną. Stwierdzenie choroby zawodowej w przypadku COVID-19 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakaźnych. W związku z tym nie przewiduje się nowelizacji regulacji w zakresie uproszczenia procedur wymaganych w procesie stwierdzania choroby zawodowej.

Ministerstwo Zdrowia przypomina stan prawny
Zgodnie z art. 235(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320) za chorobę zawodową uznaje się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

W pkt 26 tego wykazu wpisano jako chorobę zawodową - choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

W świetle art. 2 pkt 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, choroba zakaźna to choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy.

Natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, załącznik do ustawy określa wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Ponadto przepis art. 3 ust. 2 ustawy upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia, w drodze rozporządzenia, innych zakażeń lub choroby zakaźnej niż wymienione w ww. załączniku do ustawy, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że do zakażeń i chorób zakaźnych, określonych w drodze rozporządzenia, stosuje się przepisy ustawy. Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2020 r w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (Dz.U. poz. 325), w świetle którego, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

A zatem zarówno wykaz zakażeń i chorób zakaźnych stanowiący załącznik do ustawy jak i objęcie przepisami ustawy innego zakażenia czy choroby zakaźnej w drodze rozporządzenia ministra zdrowia nie stanowi zamkniętego katalogu tych zakażeń czy chorób zakaźnych w celu orzekania o chorobie zawodowej, o której mowa w art. 231(1) Kodeksu pracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
choroba zawodowa   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH