• Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie zasad funkcjonowania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty (od 1 kwietnia 2022 r.)
  • Resort zdrowia informuje m.in. w jaki sposób z warunkowego pwz mogą korzystać osoby narodowości ukraińskiej.

1 kwietnia 2022 r. zniesiono odrębność podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.  Zatem w związku z brakiem możliwości wydania zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty na podstawie do tej pory obowiązującego art. 7 ust. 9 i 10* ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z póżn. zm.), wstrzymane jest wydawanie zgody na wykonywanie zawodu na tej podstawie prawnej, informuje Ministerstwo Zdrowia w komunikacie.

9.) W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobie, która uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli osoba ta spełnia warunki,
o których mowa w ust. 2a pkt 3–5 i 7.
10.) W przypadku posiadania przez osobę, o której mowa w ust. 9, dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu
specjalisty, o którym mowa w ust. 2a pkt 8, osoba ta może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu, z zastrzeżeniem ust. 14. W przypadku niespełniania warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, osoba, o której mowa w ust. 9, może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

Osoby które otrzymają lub otrzymały zgodę na wykonywanie zawodu na podstawie art. 7 ust. 9 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu mogą:
- wystąpić do ministra zdrowia z wnioskiem o zgodę na wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 (we wniosku należy wskazać podmiot, w którym dany lekarz lub lekarz dentysta będzie wykonywał zawód);
- udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych realizujących usługi osobom, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny  (wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody ministra zdrowia, należy jednak zgłosić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres lekarz lub lekarz dentysta został zatrudniony);
- wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym (wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 nie wymaga zgody ministra zdrowia, należy jednak zgłosić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres lekarz lub lekarz dentysta został zatrudniony)  – możliwość ta dotyczy wyłącznie osób posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Wnioski złożone do 31 marca 2022 r. będą rozpatrywane na zasadach dotychczasowych.