• Grupa posłów dopytywała się dlaczego Polacy studiujący w Ukrainie nie mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
  • Wiceminister zdrowia Piotr Bromber przyznaje, że procedura warunkowego prawa wykonywania zawodu (obowiązująca przez 18 miesięcy od 24 lutego) - co do zasady - dotyczy obywateli Ukrainy
  • Obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE, muszą nostryfikować dyplom, zdać LEK lub LDEK, odbyć staż podyplomowy 

Posłowie: Michał Urbaniak, Dobromir Sośnierz, Robert Winnicki, Grzegorz Braun chcieli wiedzieć dlaczego Polacy studiujący w Ukrainie nie mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Czwórka parlamentarzystów zapytała jak minister zdrowia zamierza zareagować na takie dyskryminujące polskich obywateli praktyki.

Odpowiedzi udzielił wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Trzy warianty uzyskania pwz w ramach uproszczonej procedury

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie zatrudniania w polskim systemie ochrony zdrowia personelu, których uzyskał kwalifikacje poza UE, wprowadzono m.in. trzy dodatkowe warianty uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, w ramach procedury uproszczonej (w zależności od kwalifikacji uzyskanych przez nich poza UE):

  • Wariant I - prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia.
  • Wariant II - warunkowe prawo wykonywania zawodu – dla lekarzy/lekarzy dentystów bez specjalizacji.
  • Wariant III - warunkowe prawo wykonywania zawodu – dla lekarzy/lekarzy dentystów ze specjalizacją.

Kogo dotyczą poszczególne warianty uzyskania PWZ

O ile wprowadzenie wariantu I prawa wykonywania zawodu, w ramach procedury uproszczonej, stanowi rozwiązanie o charakterze trwałym, o tyle warianty II i III to rozwiązania, które mają stanowić rozwiązania o charakterze czasowym i są ściśle związane z pandemią choroby Covid-19.

Zarówno obywatele polscy, jak również innych państw, którzy uzyskali kwalifikacje poza UE mają możliwość ubiegania się o prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia (wariant I procedury uproszczonej).

Rozwiązania pozwalające na uzyskanie okresowego PWZ 

Z związku z wybuchem wojny na Ukrainie, ogłoszona została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 12 marca 2022 r. poz. 583), która, de facto przedłużyła możliwość ubiegania się o warunkowe prawo wykonywania zawodu (wariant II i III) obywatelom Ukrainy (przez okres 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.).

Spowodowane to było w szczególności, wzrostem zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Celem wprowadzanych zmian w latach 2020 i 2021 - z uwagi na epidemię choroby covid-19 było pozyskanie personelu medycznego, który uzyskał kwalifikacje poza UE, bez względu na posiadane obywatelstwo, a więc m.in. obywateli Ukrainy, Białorusi i innych krajów.

PWZ dla obywateli Ukrainy

Z kolei przepisy wprowadzone w marcu i kwietniu 2022 r. dedykowane są głównie obywatelom Ukrainy i związane są stricte z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z uwagi na potrzebę niesienia pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie przez personel władający w sposób płynny językiem ukraińskim, brak możliwości podjęcia zawodu na Ukrainie, konieczność odnalezienia się z dnia na dzień w odmiennej rzeczywistości geopolitycznej itp. w sposób naturalny w uprzywilejowany traktują personel medyczny posiadający obywatelstwo ukraińskie na terenie Polski.

PWZ dla Polaków z kwalifikacjami uzyskanym poza Polską

Jeżeli obywatele polscy lub innych krajów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE a nie spełniają warunków do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce - w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza terytorium Polski mogą podjąć następujące kroki:

  • nostryfikować dyplom (uzyskany poza UE np. w Ukrainie) w uczelni wyższej w Polsce albo zdać Lekarski Egzamin Weryfikacyjny lub LDEW (decyzja należy do kandydata, którą z dwóch ścieżek wybierze);
  • zdać egzamin z języka polskiego (egzamin przeprowadza Naczelna Izba Lekarska);
  • odbyć lekarski albo lekarsko-dentystyczny staż podyplomowy, trwający odpowiednio 13 albo 12 miesięcy (lub zwrócić się do ministra zdrowia za pośrednictwem CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważny w całości lub w części stażu podyplomowego odbytego za granicą);
  • złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy tzw. LEK lub LDEK (egzamin przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi).

Z uwagi, że sytuacja obywateli polskich oraz obywateli ukraińskich jest różna, procedura uzyskiwania uprawnień do wykonywania przez nich zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce, w ramach procedury uproszonej, została uregulowana w odmienny sposób, a zatem teza o nierównym traktowaniu obywateli polskich względem obywateli innych krajów nie znajduje uzasadnienia.