Pamiętać trzeba, że elewacja budynku jest częścią wspólną nieruchomości i jako taka może być użytkowana przez każdego członka wspólnoty i to bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nie zawsze jednak się tak dzieje zważywszy, że prawo w tym względzie nie jest spójne, a wyroki sądowe dotyczące niemal identycznych kwestii rozbieżne.

Właściciele lokali użytkowych, zazwyczaj usytuowanych na parterze budynku wspólnoty mieszkaniowej, z reguły ponoszą zwiększone wydatki, ze względu na intensywniejsze użytkowanie powierzchni wspólnych. Z tego też powodu nie ma uzasadnienia, aby ponosili dodatkowe koszty w związku z umieszczeniem tablicy informującej potencjalnych klientów o znajdującym się w budynku gabinecie stomatologicznym. Wszak z jednym zastrzeżeniem jednak, tablica informacyjna nie może swoim rozmiarem, ani kształtem ograniczać możliwości umieszczenia kolejnej tablicy innym mieszkańcom wspólnoty, o ile wykażą oni zasadność uwidocznienia stosownej informacji na elewacji budynku.

Po analizie wyroków sądowych wydaje się uzasadnione umieszczenie tablicy informującej o usytuowaniu gabinetu dentystycznego bez uprzedniego uzyskiwania zgody pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej. Okazuje się bowiem, że nałożenie dodatkowych opłat na właściciela gabinetu dentystycznego sądy mogą uznać za zasadne po przedstawieniu przez wspólnotę rzetelnych danych, obrazujących wzrost nakładów ze względu na fakt intensywniejszego użytkowania powierzchni wspólnej z powodu większego napływu pacjentów (np. koszty sprzątania, wywózki śmieci). Wydaje się jednak, że udowodnienie takiej korelacji jest zadaniem karkołomnym.

Czytaj także: 

Wspólnota mieszkaniowa a gabinet stomatologiczny 

Gabinet dentystyczny w kamienicy: trudności na starcie 

Gabinet we własnym mieszkaniu. Są tacy, którym może to przeszkadzać

Należy zatem dogłębnie rozważyć czy warto formalnie występować do wspólnoty mieszkaniowej z wnioskiem o zgodę na umieszczenie tablicy. Nie ma problemu, o ile taka zgoda będzie czystą formalnością, jednak jeśli się okaże, że wspólnota przystaje na tablicę pod warunkiem wnoszenia dodatkowych opłat, wówczas zaskarżenie takiej decyzji może okazać się bezzasadne. Sąd zapewne uzna, że skoro właściciel gabinetu dentystycznego wystąpił o stosowną zgodę, to przystaje na fakt ponoszenia dodatkowych obciążeń z tego tytułu. Kwestią do ustalenia pozostanie wówczas wielkość opłat stałych lub jednorazowej (wyższych).

Zupełnie inną sytuacją będzie sytuacja, w której w budynku wspólnoty mieszkaniowej dopiero ma powstać gabinet dentystyczny i to w lokalu uprzednio wykorzystywanym na cele mieszkaniowe. W takiej sytuacji bez stosownej uchwały wspólnoty mieszkaniowej, wyrażającej zgodę na funkcjonowania gabinetu dentystycznego w budynku, nie powinno się rozpoczynać robót adaptacyjnych.