PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Co we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Autor: miro • Źródło: ms
17-12-2013, 09:30
Co we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (źródło: Wikipedia)
Minister zdrowia uznał za zasadne obwieścić jednolity tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Uczynił to 6 grudnia 2013 r.

Ujednolicony tekst rozporządzenia w zasadzie dość wiernie odwzoruje rozporządzenie ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319).

W nowym tekście uwzględniono w zasadzie dwie zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 grudnia 2012 r. zawartym w Dz. U. poz. 1373.
W obowiązującym teraz rozporządzeniu nie ma dwóch paragrafów 2 i 3 w brzmieniu z 2011 r., a mianowicie:
„§ 2. Organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wzywa podmioty wykonujące działalność leczniczą, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły wnioski o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z tego rejestru, o uzupełnienie danych zawartych we wnioskach, w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2012 r."

Poniżej przedstawiamy treść obowiązującego rozporządzenia

Załącznik do obwieszczenia

Ministra Zdrowia
z dnia ..............2013 r. (poz. ...)
ROZPORZĄ D Z E N I E
M I N I S T R A Z D R O W I A 1 )
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania
w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) kod resortowy - kod stanowiący odpowiednią część systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach o systemie resortowych kodów
identyfikacyjnych;
2) jednostka organizacyjna - wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
3) komórka organizacyjna - wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część jednostki
organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, albo, jeżeli to wynika ze struktury
organizacyjnej podmiotu leczniczego, część przedsiębiorstwa tego podmiotu działającą
poza jednostką organizacyjną;
4) identyfikator terytorialny - 7-znakowy identyfikator jednostek podziału terytorialnego,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);
5) akredytacja w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego -
akredytację do prowadzenia stażu kierunkowego, stażu podyplomowego lub szkolenia
specjalizacyjnego albo wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania
określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634
i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 1245);
6) 3)akredytacja lub certyfikacja w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych -
akredytację, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r.
Nr 112, poz. 654), lub certyfikację w zakresie ISO 9001 Systemy zarządzania jakością -
Wymagania, dotyczącą całego podmiotu leczniczego albo jego przedsiębiorstwa, oraz
certyfikację w zakresie ISO 15189 Laboratoria medyczne - Szczególne wymagania
dotyczące jakości i kompetencji;
7) 3)certyfikat - certyfikat akredytacyjny wydany na podstawie ustawy, o której mowa
w pkt 6, lub certyfikat jakości ISO wydany w wyniku certyfikacji, o której mowa
w pkt 6;
8) specjalistyczna praktyka lekarska - indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską,
indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania lub
indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego;
9) specjalistyczna praktyka pielęgniarki - indywidualną specjalistyczną praktykę
pielęgniarki, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu
wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
§ 2. 1. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej
„rejestrem", dotyczący danych zawartych w jednym polu następuje poprzez zmianę całej
treści tego pola.
2. Jeżeli dla danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie występuje
okoliczność wymagająca wpisania określonych danych w rubryce albo w polu, rubryki albo
pola nie wypełnia się.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 1373), które weszło
w życie z dniem 10 grudnia 2012 r.
§ 3. Wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru zawiera:
1) numer kolejny wpisu;
2) oznaczenie organu dokonującego wpisu;
3) datę dokonania wpisu;
4) rodzaj wpisu: wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru.
§ 4. 1. Księga rejestrowa podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest oznaczona
numerem księgi.
2. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest
nadawany przez organ prowadzący rejestr i składa się z dwunastu cyfr.
3. W przypadku gdy praktyka zawodowa będzie wykonywana na obszarze właściwości
więcej niż jednej okręgowej izby lekarskiej albo okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
organ prowadzący rejestr dokonuje zmiany wpisu do rejestru w księdze rejestrowej tej
praktyki zawodowej.
§ 5. 1. W dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się:
1) w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;
2) w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:
a) w polu pierwszym - literę „W" oznaczającą wojewodę, jako organ prowadzący
rejestr,
b) w polu drugim - kod województwa, określony w załączniku nr 1 do
rozporządzenia;
3) 4)w rubryce trzeciej - firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;
4) 4)w rubryce czwartej - adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby
fizycznej - adres do korespondencji:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer skrytki pocztowej,
g) w polu siódmym - oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest
udostępniona skrytka pocztowa;
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) w rubryce piątej - numer telefonu podmiotu leczniczego;
6) w rubryce szóstej - adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;
7) w rubryce siódmej - adres strony internetowej podmiotu leczniczego;
8) w rubryce ósmej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego,
w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego;
9) (uchylony)5);
10) w rubryce dziesiątej - numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy);
11) w rubryce jedenastej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego;
12) 6)w rubryce dwunastej - formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego, oznaczoną
kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych;
13) 6)w rubryce trzynastej - nazwę podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący
część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:
a) w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie
zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą",
c) w polu trzecim - okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa
w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy;
15) 7)w rubryce piętnastej - datę wpisu do rejestru;
16) w rubryce szesnastej - datę zmiany wpisu do rejestru;
17) w rubryce siedemnastej - informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego
z rejestru:
a) w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę decyzji o wykreśleniu z rejestru,
c) w polu trzecim - numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;
5) Uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
18) 8)w rubryce osiemnastej - informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,
b) w polu drugim - zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych;
19) w rubryce dziewiętnastej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do
prowadzenia kształcenia podyplomowego:
a) w polu pierwszym - datę udzielenia akredytacji,
b) w polu drugim - zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu
podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów
uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu
węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty;
20) w rubryce dwudziestej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których
mowa w art. 111 ustawy:
a) w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,
b) w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;
21) 9)w rubryce dwudziestej pierwszej - informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot
leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych - także informacje
o tym ubezpieczeniu:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia .... do dnia ....),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń) oraz sumę
ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń);
22) w rubryce dwudziestej drugiej - nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
23) w rubryce dwudziestej trzeciej - adres i numer telefonu przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer telefonu;
24) w rubryce dwudziestej czwartej - adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego;
25) w rubryce dwudziestej piątej - adres strony internetowej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego;
26) w rubryce dwudziestej szóstej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału
terytorialnego, w której znajduje się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego;
27) w rubryce dwudziestej siódmej - numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego (14-znakowy);
28) w rubryce dwudziestej ósmej - rodzaj działalności leczniczej wykonywanej
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, oznaczony kodem resortowym stanowiącym
część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
29) w rubryce dwudziestej dziewiątej - datę rozpoczęcia działalności leczniczej
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
30) w rubryce trzydziestej - datę zakończenia działalności leczniczej przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego;
31) 10)w rubryce trzydziestej pierwszej - miejsce przechowywania dokumentacji medycznej
w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego.
2. 11)W przypadku spółki cywilnej w rubryce trzeciej wpisuje się imiona i nazwiska
każdego ze wspólników.
§ 6. 1. W dziale II księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące
jednostki organizacyjnej:
1) w rubryce pierwszej - nazwę jednostki organizacyjnej;
2) w rubryce drugiej - adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer telefonu;
3) w rubryce trzeciej - adres poczty elektronicznej;
4) w rubryce czwartej - adres strony internetowej jednostki organizacyjnej;
5) w rubryce piątej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego,
w której znajduje się jednostka organizacyjna;
6) w rubryce szóstej - numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
(14-znakowy);
7) w rubryce siódmej - kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze
organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stanowiący część V systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) w rubryce ósmej - zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce
organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
b) w polu drugim - kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych;
9) w rubryce dziewiątej - datę rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną;
10) w rubryce dziesiątej - okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę
organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;
11) w rubryce jedenastej - datę zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną.
2. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nie zostały wyodrębnione komórki organizacyjne,
adres jednostki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zostały wyodrębnione komórki organizacyjne,
rubryki ósmej działu II nie wypełnia się.
4. W przypadku gdy w jednostce organizacyjnej jest wykonywany więcej niż jeden
zakres świadczeń zdrowotnych, wymienia się je w kolejnych punktach w rubryce ósmej
działu II.
§ 7. 1. W dziale III księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące
komórki organizacyjnej:
1) w rubryce pierwszej - nazwę komórki organizacyjnej;
2) w rubryce drugiej - adres i numer telefonu komórki organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - ulicę,
b) w polu drugim - numer domu,
c) w polu trzecim - numer lokalu,
d) w polu czwartym - kod pocztowy,
e) w polu piątym - miejscowość,
f) w polu szóstym - numer telefonu;
3) w rubryce trzeciej - adres poczty elektronicznej;
4) w rubryce czwartej - adres strony internetowej;
5) w rubryce piątej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego,
w której znajduje się komórka organizacyjna;
6) w rubryce szóstej - numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
(14-znakowy);
7) w rubryce siódmej - kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną, stanowiący
część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) w rubryce ósmej - zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce
organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki
organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych,
b) w polu drugim - kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
c) w polu trzecim - kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych;
9) w rubryce dziewiątej - kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której
działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych;
10) w rubryce dziesiątej - datę rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną;
11) w rubryce jedenastej - okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę
organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;
12) w rubryce dwunastej - datę zakończenia działalności komórki organizacyjnej;
13) w rubryce trzynastej - liczbę łóżek w komórce organizacyjnej:
a) w polu pierwszym - liczbę łóżek ogółem,
b) w polu drugim - liczbę łóżek intensywnej opieki medycznej,
c) w polu trzecim - liczbę łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego,
d) w polu czwartym - liczbę łóżek dla noworodków,
e) w polu piątym - liczbę inkubatorów;
14) w rubryce czternastej - liczbę stanowisk dializacyjnych;
15) w rubryce piętnastej - liczbę miejsc pobytu dziennego.
2. Adres komórki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń
zdrowotnych.
3. W przypadku gdy w komórce organizacyjnej jest wykonywany więcej niż jeden
zakres świadczeń zdrowotnych, wymienia się je w kolejnych punktach w rubryce ósmej
działu III.
4. W przypadku komórek organizacyjnych działających w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego poza jednostką organizacyjną rubryki dziewiątej
działu III nie wypełnia się.
§ 8. 1. W księdze rejestrowej praktyki zawodowej lekarza wpisuje się:
1) w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;
2) w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:
a) w polu pierwszym - literę „L" oznaczającą okręgową radę lekarską, jako organ
prowadzący rejestr,
b) w polu drugim - kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do
rozporządzenia;
3) w rubryce trzeciej - firmę oraz formę organizacyjno-prawną, w przypadku grupowej
praktyki lekarskiej;
4) w rubryce czwartej - imię i nazwisko lekarza oraz jego tytuł zawodowy, a w przypadku
grupowej praktyki lekarskiej - listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki
zawierającą:
a) w polu pierwszym - numer kolejny na liście,
b) w polu drugim - imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe,
c) w polu trzecim - imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze
wskazaniem pełnionej funkcji;
5) w rubryce piątej - numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - numer wpisu do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności
wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
6) w rubryce szóstej - numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku grupowej
praktyki lekarskiej - numer prawa wykonywania zawodu każdego ze wspólników albo
partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
7) (uchylony)12);
8) w rubryce ósmej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku grupowej
praktyki lekarskiej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) każdego ze wspólników
albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
9) 13)w rubryce dziewiątej - adres do korespondencji:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego
dla adresu do korespondencji,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer skrytki pocztowej,
h) w polu ósmym - oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest
udostępniona skrytka pocztowa;
10) w rubryce dziesiątej - numer telefonu;
11) w rubryce jedenastej - adres poczty elektronicznej;
12) w rubryce dwunastej - adres strony internetowej;
13) w rubryce trzynastej - posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki
lekarskiej, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - specjalizacje poszczególnych
wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa
w pkt 4;
14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:
a) w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,
12) Uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
b) w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie
zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy,
c) w polu trzecim - okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 672, 675, 983 i 1036),
d) w polu czwartym - datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu,
o którym mowa w lit. c;
15) w rubryce piętnastej - rodzaj działalności leczniczej;
16) w rubryce szesnastej - kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej
praktyki lekarskiej;
17) w rubryce siedemnastej - zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - diagnostycznych,
b) w polu drugim - leczniczych,
c) w polu trzecim - rehabilitacyjnych,
d) w polu czwartym - uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich;
18) 14)w rubryce osiemnastej - adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń
zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu
wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu
wezwania - adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania
dokumentacji medycznej:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału
terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer telefonu,
14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
h) w polu ósmym - nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
19) 14)w rubryce dziewiętnastej - datę wpisu do rejestru;
20) w rubryce dwudziestej - datę zmiany wpisu do rejestru;
21) 15)w rubryce dwudziestej pierwszej - informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia .... do dnia ....),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);
22) 15)w rubryce dwudziestej drugiej - informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji
w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,
b) w polu drugim - zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych;
23) w rubryce dwudziestej trzeciej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie
uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:
a) w polu pierwszym - datę udzielenia akredytacji,
b) w polu drugim - zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu
podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów
uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu
węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty;
24) w rubryce dwudziestej czwartej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli,
o których mowa w art. 111 ustawy:
a) w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,
b) w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;
15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
25) w rubryce dwudziestej piątej - informacje dotyczące wykreślenia praktyki zawodowej
z rejestru:
a) w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę uchwały okręgowej rady lekarskiej o wykreśleniu z rejestru,
c) w polu trzecim - numer uchwały okręgowej rady lekarskiej o wykreśleniu
z rejestru.
26) 16)w rubryce dwudziestej szóstej - miejsce przechowywania dokumentacji medycznej
w przypadku zakończenia działalności leczniczej.
2. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne w ramach wykonywanej praktyki
zawodowej są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania
wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, w rubryce
osiemnastej wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.
3. W przypadku gdy lekarz prowadzi więcej niż jeden rodzaj praktyki zawodowej,
w rubrykach: szesnastej, siedemnastej i osiemnastej wpisuje się informacje o każdym z nich.
§ 9. 1. W księdze rejestrowej praktyki zawodowej pielęgniarki wpisuje się:
1) w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;
2) w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:
a) w polu pierwszym - literę „P" oznaczającą okręgową radę pielęgniarek
i położnych, jako organ prowadzący rejestr,
b) w polu drugim - kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, określony
w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) w rubryce trzeciej - firmę oraz formę organizacyjno-prawną, w przypadku grupowej
praktyki pielęgniarek;
4) w rubryce czwartej - imię i nazwisko pielęgniarki oraz jej tytuł zawodowy,
a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - listę pielęgniarek wspólników albo
partnerów spółki zawierającą:
a) w polu pierwszym - numer kolejny na liście,
b) w polu drugim - imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe,
c) w polu trzecim - imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze
wskazaniem pełnionej funkcji;
16) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) w rubryce piątej - numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych,
a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych - numer wpisu do rejestru
pielęgniarek lub rejestru położnych każdego ze wspólników albo partnerów spółki,
w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
6) w rubryce szóstej - numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku grupowej
praktyki pielęgniarek - numer prawa wykonywania zawodu każdego ze wspólników
albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
7) (uchylony)17);
8) w rubryce ósmej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku grupowej
praktyki pielęgniarek - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) każdego ze wspólników
albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;
9) 18)w rubryce dziewiątej - adres do korespondencji:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego
dla adresu do korespondencji,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer skrytki pocztowej,
h) w polu ósmym - oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest
udostępniona skrytka pocztowa;
10) w rubryce dziesiątej - numer telefonu;
11) w rubryce jedenastej - adres poczty elektronicznej;
12) w rubryce dwunastej - adres strony internetowej;
13) w rubryce trzynastej - posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki
pielęgniarek, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - specjalizacje
poszczególnych wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy,
o której mowa w pkt 4;
14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:
a) w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,
17) Uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
b) w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie
zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy,
c) w polu trzecim - okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
d) w polu czwartym - datę podjęcia działalności leczniczej, po upływie okresu,
o którym mowa w lit. c;
15) w rubryce piętnastej - rodzaj działalności leczniczej;
16) w rubryce szesnastej - kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej
praktyki pielęgniarek;
17) w rubryce siedemnastej - zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
18) 19)w rubryce osiemnastej - adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń
zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu
wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie
w miejscu wezwania - adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań
i przechowywania dokumentacji medycznej:
a) w polu pierwszym - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału
terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) w polu drugim - ulicę,
c) w polu trzecim - numer domu,
d) w polu czwartym - numer lokalu,
e) w polu piątym - kod pocztowy,
f) w polu szóstym - miejscowość,
g) w polu siódmym - numer telefonu,
h) w polu ósmym - nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku
indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
19) 19)w rubryce dziewiętnastej - datę wpisu do rejestru;
20) w rubryce dwudziestej - datę zmiany wpisu do rejestru;
19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
21) 20)w rubryce dwudziestej pierwszej - informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia .... do dnia ....),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);
22) 20)w rubryce dwudziestej drugiej - informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji
w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,
b) w polu drugim - zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych;
23) w rubryce dwudziestej trzeciej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli,
o których mowa w art. 111 ustawy:
a) w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,
b) w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;
24) w rubryce dwudziestej czwartej - informacje dotyczące wykreślenia z rejestru:
a) w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,
b) w polu drugim - datę uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych
o wykreśleniu z rejestru,
c) w polu trzecim - numer uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych
o wykreśleniu z rejestru.
25) 21)w rubryce dwudziestej piątej - miejsce przechowywania dokumentacji medycznej
w przypadku zakończenia działalności leczniczej.
2. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne w ramach wykonywanej praktyki
zawodowej są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania
wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, w rubryce
osiemnastej wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.
3. W przypadku gdy pielęgniarka prowadzi więcej niż jeden rodzaj praktyki zawodowej,
w rubrykach: szesnastej, siedemnastej i osiemnastej wpisuje się informacje o każdym z nich.
§ 10. 1. Podstawę dokonania wpisu w rejestrze stanowi wniosek o:
1) wpis do rejestru;
2) zmianę wpisu do rejestru;
20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
21) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
3) wykreślenie z rejestru.
2. Wpisów w zakresie informacji o przeprowadzeniu kontroli, o których mowa
w art. 111 ustawy, oraz o czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej, o którym mowa
w art. 34 ustawy, organ prowadzący rejestr dokonuje z urzędu.
3. W przypadku gdy wniosek o czasowe zaprzestanie działalności leczniczej dotyczy
jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego działających poza obszarem właściwości organu prowadzącego rejestr, właściwy
wojewoda przekazuje organowi prowadzącemu rejestr informację o wyrażeniu zgody na
czasowe zaprzestanie działalności.
§ 11. 1. Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru,
o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę „W" oraz kod
województwa, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
4) 22)firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;
5) 23)adres zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej lub spółki cywilnej:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
5a) 24)adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej - adres do
korespondencji:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość,
f) numer skrytki pocztowej - w przypadku adresu do korespondencji osoby fizycznej,
22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
24) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
g) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka
pocztowa, o której mowa w lit. f;
6) numer telefonu podmiotu leczniczego;
7) adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;
8) adres strony internetowej podmiotu leczniczego, jeżeli posiada;
9) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się
siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego;
10) (uchylony)25);
11) 26)numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy);
12) 26)Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego;
13) 26)formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego, oznaczoną kodem resortowym
stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
14) 26)nazwę podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą;
15) 26)informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
16) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia
podyplomowego, jeżeli posiada:
a) datę udzielenia akredytacji,
b) zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego,
szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia
w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
25) Uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
17) 27)informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia
z tytułu zdarzeń medycznych - także informacje o tym ubezpieczeniu:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia .... do dnia ....),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń) oraz sumę
ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń);
18) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
19) numer telefonu i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
20) adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
21) adres strony internetowej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli posiada;
22) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego;
23) numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);
24) określenie rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego, oznaczonego kodem resortowym stanowiącym część VI systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych;
25) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
26) wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są
wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
27) wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są
wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego albo działają poza jednostką organizacyjną tego przedsiębiorstwa;
28) datę zakończenia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
28a) 28)miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu
leczniczego;
27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
28) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
29) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku, ze
wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 26, zawiera:
1) nazwę jednostki organizacyjnej;
2) numer telefonu i adres jednostki organizacyjnej:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
3) adres poczty elektronicznej jednostki organizacyjnej;
4) adres strony internetowej jednostki organizacyjnej, jeżeli posiada;
5) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się
jednostka organizacyjna;
6) numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);
7) kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej, jeżeli
w jednostce organizacyjnej nie zostały wydzielone komórki organizacyjne, oznaczony
kodem resortowym:
a) funkcji ochrony zdrowia stanowiącym część IX systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych,
b) dziedziny medycyny stanowiącym część X systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych;
9) datę rozpoczęcia działalności leczniczej przez jednostkę organizacyjną;
10) datę zakończenia działalności leczniczej przez jednostkę organizacyjną.
3. Wykaz komórek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, zawiera:
1) nazwę komórki organizacyjnej;
2) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się
komórka organizacyjna;
3) numer telefonu i adres komórki organizacyjnej:
a) ulicę,
b) numer domu,
c) numer lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość;
4) adres poczty elektronicznej komórki organizacyjnej;
5) numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);
6) kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której jest wyodrębniona
komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych, jeżeli komórka organizacyjna działa w strukturze jednostki
organizacyjnej;
7) kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną, stanowiący część VII systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych;
8) zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej, oznaczony
kodem resortowym:
a) charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej stanowiącym część VIII
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
b) funkcji ochrony zdrowia stanowiącym część IX systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych,
c) dziedziny medycyny stanowiącym część X systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych;
9) liczbę łóżek w komórce organizacyjnej, w tym łóżek intensywnej opieki medycznej,
łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, liczbę łóżek dla noworodków oraz liczbę
inkubatorów;
10) liczbę stanowisk dializacyjnych w komórce organizacyjnej;
11) liczbę miejsc pobytu dziennego w komórce organizacyjnej;
12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną;
13) datę zakończenia działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną.
4. W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 18-27 i 29, ust. 2 pkt 1-9 oraz ust. 3 pkt 1-12.
5. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 29, oraz informacje i dane, których dotyczy zmiana.
6. 29)W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz w pkt 28, 28a i 29.
7. 29)W przypadku spółki cywilnej we wniosku o wpis do rejestru podaje się imiona
i nazwiska oraz adresy zamieszkania każdego ze wspólników.
8. Adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych jest adres komórki
organizacyjnej, a w przypadku gdy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego nie są wyodrębnione komórki organizacyjne - adres jednostki organizacyjnej.
9. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
są wyodrębnione jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, dane dotyczące zakresu
świadczeń zdrowotnych oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych podaje się tylko dla
komórki organizacyjnej.
10. W przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzi więcej niż jedno przedsiębiorstwo,
wymienia się je w kolejnych punktach.
11. W przypadku wyodrębnienia więcej niż jednej jednostki organizacyjnej lub komórki
organizacyjnej, wymienia się je w kolejnych punktach.
§ 12. 1. Wniosek o wpis praktyki zawodowej lekarza do rejestru zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru,
o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę „L" oraz kod okręgowej
izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) imię i nazwisko lekarza oraz jego tytuł zawodowy;
5) numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
6) numer prawa wykonywania zawodu;
7) (uchylony)30);
8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9) 31)adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do
korespondencji,
b) ulicę,
29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
30) Uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka
pocztowa;
10) numer telefonu;
11) adres poczty elektronicznej;
12) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
13) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
14) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
15) okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej;
16) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 15;
17) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze
wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
18) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych oraz informację o uprawnieniu do wydawania orzeczeń lekarskich;
19) 32)numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje
się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej
praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego;
32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
20) 32)informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia .... do dnia ....),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);
21) 32)informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
22) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia
podyplomowego:
a) datę udzielenia akredytacji,
b) zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego,
szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia
w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli posiada;
23) datę zakończenia działalności leczniczej;
23a) 33)miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia
działalności leczniczej;
24) datę złożenia wniosku oraz podpis lekarza.
2. 34)W przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania
świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres
miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, zawierający
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a-f.
33) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
3. W przypadku grupowej praktyki lekarskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa
się z dwóch części:
1) część I zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą jako grupowa
praktyka lekarska;
2) część II zawiera informacje o wspólniku albo partnerze spółki, o której mowa w pkt 1.
4. Część I wniosku zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru,
o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę „L" oraz kod okręgowej
izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) firmę i formę organizacyjno-prawną spółki;
5) (uchylony)35);
6) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;
7) 36)adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do
korespondencji,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka
pocztowa;
8) numer telefonu;
9) adres poczty elektronicznej;
10) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
11) listę lekarzy stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze
wskazaniem ich imion i nazwisk, tytułów zawodowych, miejsc zamieszkania oraz
imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;
35) Uchylony przez § 1 pkt 6 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
13) okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej;
14) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 13;
15) 37)informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji;
16) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia
podyplomowego:
a) datę udzielenia akredytacji,
b) zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego,
szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia
w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli posiada;
17) 38)informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia .... do dnia ....),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);
18) datę zakończenia działalności leczniczej;
18a) 39)miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia
działalności leczniczej;
19) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze
wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5. Część II wniosku zawiera:
1) numer lekarza na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 11;
2) imię i nazwisko;
37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
39) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
3) kod okręgowej izby lekarskiej, której członkiem jest lekarz, określony w załączniku
nr 2 do rozporządzenia;
4) numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
5) numer prawa wykonywania zawodu;
6) (uchylony)40);
7) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
8) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
9) kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką lekarz wykonuje w ramach grupowej praktyki
lekarskiej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny
medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;
10) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych oraz informację o uprawnieniu do wydawania orzeczeń lekarskich;
11) 41)numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - numer telefonu
i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje
się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań
i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość;
12) adres poczty elektronicznej;
13) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarskiej;
14) datę zakończenia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarskiej;
15) podpis lekarza.
6. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne są udzielane w więcej niż jednym miejscu
albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania
40) Uchylony przez § 1 pkt 6 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
dokumentacji medycznej, we wniosku wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych
miejsc.
7. W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 17-19 i 24 albo w ust. 4 pkt 1, 3-12 i 19 oraz w ust. 5 pkt 1-13
i 15, odrębnie dla każdego ze wspólników albo partnerów spółki.
8. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 24 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 19, oraz informacje i dane,
których dotyczy zmiana.
9. 42)W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 23-24 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 18--19.
§ 13. 1. Wniosek o wpis praktyki zawodowej pielęgniarki do rejestru zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru,
o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę „P" oraz kod okręgowej
izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) imię i nazwisko pielęgniarki oraz jej tytuł zawodowy;
5) numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych;
6) numer prawa wykonywania zawodu;
7) (uchylony)43);
8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9) 44)adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do
korespondencji,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
43) Uchylony przez § 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka
pocztowa;
10) numer telefonu;
11) adres poczty elektronicznej;
12) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
13) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
14) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
15) okres zawieszenia działalności leczniczej, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
16) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 15;
17) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze
wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
18) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
19) 45)numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje
się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej
praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego;
20) 45)informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
21) 45)informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia .... do dnia ....),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);
22) datę zakończenia działalności leczniczej;
22a) 46)miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia
działalności leczniczej;
23) datę złożenia wniosku oraz podpis pielęgniarki.
2. 46)W przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania
świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres
miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, zawierający
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a-f.
3. W przypadku grupowej praktyki pielęgniarek wniosek, o którym mowa w ust. 1,
składa się z dwóch części:
1) część I zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą jako grupowa
praktyka pielęgniarek;
2) część II zawiera informacje o wspólniku albo partnerze spółki, o której mowa w pkt 1.
4. Część I wniosku zawiera:
1) określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru,
o wykreślenie z rejestru;
2) numer księgi rejestrowej;
3) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę „P" oraz kod okręgowej
izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) firmę i formę organizacyjno-prawną spółki;
5) (uchylony)47);
6) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;
46) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
47) Uchylony przez § 1 pkt 7 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
7) 48)adres do korespondencji:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do
korespondencji,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
f) miejscowość,
g) numer skrytki pocztowej,
h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka
pocztowa;
8) numer telefonu;
9) adres poczty elektronicznej;
10) adres strony internetowej, jeżeli posiada;
11) listę pielęgniarek wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem ich imion
i nazwisk, miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do
reprezentowania spółki;
12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;
13) okres zawieszenia działalności leczniczej, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
14) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 13;
15) 49)informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:
a) datę wydania certyfikatu,
b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
16) 49)informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia ... do dnia ...),
b) w polu drugim - zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim - sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);
48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3
17) datę zakończenia działalności leczniczej;
17a) 50)miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia
działalności leczniczej;
18) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze
wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5. Część II wniosku zawiera:
1) numer pielęgniarki na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 11;
2) imię i nazwisko pielęgniarki;
3) kod okręgowej izby pielęgniarek lub położnych, której pielęgniarka jest członkiem,
określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych;
5) numer prawa wykonywania zawodu;
6) (uchylony)51);
7) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
8) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
9) kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką pielęgniarka wykonuje w ramach grupowej
praktyki pielęgniarek, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem
dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;
10) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
11) 52)numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - numer telefonu
i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:
a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje
się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań
i przechowywania dokumentacji medycznej,
b) ulicę,
c) numer domu,
d) numer lokalu,
e) kod pocztowy,
50) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
51) Uchylony przez § 1 pkt 7 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
f) miejscowość;
12) adres poczty elektronicznej;
13) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek;
14) datę zakończenia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek;
15) podpis pielęgniarki.
6. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne są udzielane w więcej niż jednym miejscu
albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania
dokumentacji medycznej, we wniosku wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych
miejsc.
7. W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 17-19 i 23 albo w ust. 4 pkt 1, 3-12 i 18 oraz ust. 5 pkt 1-13 i 15,
odrębnie dla każdego ze wspólników albo partnerów spółki.
8. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 23 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 18, oraz informacje i dane,
których dotyczy zmiana.
9. 53)W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 22-23 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 17-18.
§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 10, składa się w postaci elektronicznej,
z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub profilu
zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r.
poz. 235).
§ 15. 1. Organ prowadzący rejestr sprawdza kompletność wniosku.
2. Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu wnioskodawca może złożyć korektę
wniosku.
§ 16. 1. Zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do
rejestru zawiera:
1) numer zaświadczenia;
2) oznaczenie organu prowadzącego rejestr;
3) numer księgi rejestrowej;
53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
4) 54)firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
5) oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;
6) adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;
7) datę wystawienia.
2. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu
teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani
pieczęci.
§ 17. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa
w § 16, oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.
§ 18. 1. 55)W okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku,
o którym mowa w § 10, w postaci papierowej.
2. W przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej wnioskodawca może żądać
wydania zaświadczenia w tej postaci.
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia56),57).
54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
55) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
56) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1424),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. Nr 60, poz. 409) oraz rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do
rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk
pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 203, poz. 1465 oraz
z 2009 r. Nr 37, poz. 295), które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na
podstawie art. 219 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 217).
57) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 listopada 2011 r.
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia z dnia
29 września 2011 r.
Załącznik nr 1
KODY WOJEWÓDZTW
Województwo dolnośląskie - 02
Województwo kujawsko-pomorskie - 04
Województwo lubelskie - 06
Województwo lubuskie - 08
Województwo łódzkie - 10
Województwo małopolskie - 12
Województwo mazowieckie - 14
Województwo opolskie - 16
Województwo podkarpackie - 18
Województwo podlaskie - 20
Województwo pomorskie - 22
Województwo śląskie - 24
Województwo świętokrzyskie - 26
Województwo warmińsko-mazurskie - 28
Województwo wielkopolskie - 30
Województwo zachodniopomorskie - 32
Załącznik nr 2
KODY OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH
50 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
51 Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
52 Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
53 Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
54 Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
55 Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
56 Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
57 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
58 Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
59 Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
60 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
61 Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
62 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
63 Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
64 Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
65 Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
66 Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
67 Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu
68 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
69 Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
70 Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
72 Wojskowa Izba Lekarska
74 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie
75 Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Załącznik nr 3
KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
01 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
02 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
03 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej
04 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
05 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie
06 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
07 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
08 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
09 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim
11 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
12 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
13 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
14 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
15 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie
16 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
17 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
18 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
20 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
21 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
22 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
23 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
24 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
26 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
27 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku
28 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
29 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku
30 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
31 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
32 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
33 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Sieradzu
34 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
35 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
36 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
37 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu
38 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
39 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
40 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
41 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
42 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
43 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
44 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
45 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
Załącznik nr 4
KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
93 - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
94 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
95 - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka
pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
96 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
97 - grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek
98 - indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarki
99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka
pielęgniarki

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH