•  Projekt prezesa NFZ na temat warunków zawierania i realizowania umów na realizowanie świadczeń stomatologicznych zawiera wiele niedociągnięć.
  • Najwięcej zastrzeżeń samorządu lekarskiego budzi wycena świadczeń różnego typu.
  • W wielu miejscach zapis projektu jest mało precyzyjny i trudny do zinterpretowania przez świadczeniodawcę.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  zgłosiło uwagi do projektu  zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Jakie świadczenia na jakim obszarze

- W pkt 9 definiującym pojęcie „świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej” należy pozostawić dotychczasową definicję, która zawiera wskazanie zakresu czasowego, w jakim świadczona jest stomatologiczna pomoc doraźna.
- § 4 jest sformułowany zbyt ogólnie. Do zakresów terytorialnych wyszczególnionych w kolejnych punktach należałoby przyporządkować zakresy świadczeń będących przedmiotem konkursu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na danym obszarze terytorialnym. 
Zasady kontraktowanie świadczeń powinny być takie same w całym kraju, ponieważ  wymaga tego choćby zasada równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Negocjacje sobie a harmonogram sobie

- W § 8 należałoby dodać, np. po ust. 3, przepis w brzmieniu: „Liczba godzin pracy w tygodniu stanowi iloczyn ułamka procentowego etatu przeliczeniowego, na jaki zawarta jest umowa i liczby 30”. Przepis ten jest niezbędny z uwagi na różne, niejednolite decyzje komisji konkursowych. Nierzadko podczas negocjacji komisja konkursowa proponuje obniżenie wymiaru kontraktu i oferent wyraża na to zgodę, a przy sporządzaniu umowy NFZ wymaga harmonogramu w brzmieniu, w jakim została złożona oferta. Regulacja ta ma dotyczyć warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zatem winna więc znaleźć się w projektowanym zarządzeniu.

Zabrakło precyzyjnych sformułowań

- Przepisy § 11 ust. 3 oraz § 18 ust. 2 projektu zarządzenia są nieprecyzyjne i trudno je jednoznacznie zinterpretować. Proponowane brzmienie odpowiada rzeczywistym warunkom jedynie w przypadku zakresów, w których przyjmuje się wyłącznie dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia. Stwierdzenie w ostatniej części zdania: „kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość odpowiadającą świadczeniom udzielonym świadczeniobiorcom poniżej 18 roku życia ponad kwotę zobowiązania w tym kwartale” nie może dotyczyć świadczeń ogólnostomatologicznych, gdyż trudno sobie wyobrazić przekroczenie kwoty zobowiązania całego kontraktu ogólnostomatologicznego świadczeniami udzielonymi wyłącznie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Leczenie dzieci powinno być lepiej finansowane 

- W §12 określono współczynniki korygujące wartość świadczeń udzielanych
w ramach wskazanych zakresów świadczeń dzieciom do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży oraz w okresie połogu. W tym drugim przypadku współczynnik ten wzrasta zaledwie o  0,1. Jest to wzrost wysoce niezadowalający biorąc pod uwagę trudności i szczególny charakter świadczeń udzielonych kobietom w tym szczególnym okresie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że już przy wprowadzaniu współczynników korygujących wyraźnym postulatem izb lekarskich był współczynnik korygujący wartość świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży wysokości 2,0. Pogarszający się stan zdrowia jamy ustnej dzieci młodzieży jest wystarczającym powodem, dla którego świadczenia udzielane dzieciom i młodzieży powinny zostać wyższym stopniu dowartościowane.

Projekt nie uwzględnia informatyzacji systemu opieki zdrowotnej

- Samorząd lekarski negatywnie ocenia nałożenie na świadczeniodawcę w § 13 ust. 5 i w § 16 projektu zarządzenia obowiązku załączania oświadczeń świadczeniobiorcy, wskazanych w tym przepisie, do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji stanowiącej dokumentację medyczną są określane przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności przepisami ustawy z  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

Tylko dokumentacja określona przepisami prawa powszechnie obowiązującego może stanowić dokumentację medyczną. Ponadto wprowadzanie w zarządzeniu kolejnych dokumentów, które świadczeniodawcy będą zobowiązani odbierać i przechowywać w formie papierowej, pozostaje również w sprzeczności z trwającym procesem informatyzacji ochrony zdrowia i przechodzenia praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych na formę elektroniczną dokumentacji medycznej. Samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę zapewnienia możliwości prawnych prowadzenia całej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i wprowadzenia rozwiązań umożliwiających świadczeniobiorcom wyrażanie zgód i składanie różnego rodzaju oświadczeń w formie dokumentowej w systemie teleinformatycznym usługodawcy.

Wycena świadczeń periodontologicznych nie powinna zależeć od tego kto ją wykonuje

W §17 projektu zarządzenia powtarza się dotychczasowe rozwiązania przewidujące wprowadzenie  współczynnika korygującego wycenę punktową dla określonych w tym przepisie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie periodontologii lub lekarza dentystę będącego w trakcie specjalizacji z zakresu periodontologii.

Konstrukcja współczynnika korygującego wartość świadczeń udzielanych przez periodontologów oraz osoby specjalizujące się w periodontologii doczekała się licznych uzasadnionych uwag krytycznych. Podnosi się, zupełnie słusznie, niezasadne różnicowanie wartości pracy osób mających ten sam poziom kompetencji. Niezrozumiałe jest też, że osoba specjalizująca się w periodontologii wykonuje to samo świadczenie jako dwukrotnie wyżej punktowane w stosunku do świadczenia udzielanego przez specjalistę chirurga. Pilnie potrzebne jest zakończenie prac nad właściwą wyceną świadczeń stomatologicznych i korektą tabeli świadczeń chirurgiczno- periodontologicznych w tych zakresach świadczeń, gdzie są one wykonywane i to w ten sposób, aby żadne dodatkowe „wewnątrzzakresowe” współczynniki korygujące nie były potrzebne.

Pilnie potrzebna weryfikacja wycen świadczeń stomatologicznych 

 Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia zawiera katalog świadczeń stomatologicznych  z przyporządkowaną im wyceną punktową. Od początku VIII kadencji Naczelna Rada Lekarska występuje o uaktualnienie wyceny świadczeń stomatologicznych poprzez reformę tabeli punktowej w taki sposób, aby zachowane były właściwe relacje odzwierciedlające różnice kosztów pracy bądź materiałów pomiędzy świadczeniami. Opracowana była nawet „mapa drogowa” niezbędnych zmian. Z tego postulatu zrealizowana została jedynie zmiana wyceny świadczeń endodontycznych. Zaawansowane były też wspólne prace i ustalenia NFZ i samorządu lekarskiego związane z korektą świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych. Jednak zostały one przez Fundusz przerwane, a dokonanie wyceny świadczeń w tych zakresach przekazano Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  Tymczasem obserwujemy spadek liczby placówek stomatologicznych realizujących kontrakty z NFZ.  Placówek, które oficjalnie zapowiadają, że nie wystąpią z ofertą w następnym konkursie jest dużo więcej. Należy zatem niezwłocznie dokończyć te prace, a jej efekty powinny znaleźć odzwierciedlenie w tabeli mającej stanowić załącznik nr 1 do projektowanego zarządzenia.

NFZ obiecywał zwiększenie finansowania  zabiegów chirurgicznych

Samorząd lekarski zwraca też uwagę na brak realizacji zapowiadanego w piśmie Pana Barnarda Waśko Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ NFZ DSOZ-SOD.401.197.2021 z 10 czerwca br. zamiaru uwzględnienia postulatu samorządu lekarskiego ujednolicenia wyceny protez częściowych poprzez przyporządkowanie protezie odtwarzającej brak 5-8 zębów tej samej wartości punktowej co protezie odtwarzającej brak 8-13 zębów. NFZ informował o zarezerwowaniu już w planie finansowym środków na pokrycie tej operacji.

Niezmieniona pozostała wartość świadczenia „Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka”, co jest szczególnie istotne w obliczu konieczności prowadzenia profilaktyki onkologicznej. Zauważyć należy, co już wcześniej podkreślała Naczelna Rada Lekarska, że w załączniku Nr 5 „Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z

6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U.poz.1199, ze zm.), w tabeli Nr 1 w poz. 25 przy świadczeniu 23.1901 „Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka” warunki realizacji wskazują, że świadczenie to obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka, biopsję kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.  Nieujęcie w wycenie tego świadczenia (100 pkt) badania histopatologicznego, które stanowi koszt przynajmniej kilkudziesięciu złotych, zdaje się przeczyć polityce władz publicznych podkreślających wagę profilaktyki onkologicznej.

Więcej: NIL