• Obecnie niemal wszystkie kraje europejskie oferują swoim studentom co najmniej jeden rodzaj bezpośredniego publicznego wsparcia finansowego - stypendia lub pożyczki.
  • Publicznie dotowane pożyczki, tj. zwrotna publiczna pomoc finansowa, istnieją w około dwóch trzecich wszystkich europejskich systemów szkolnictwa wyższego.
  • Minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia, które będzie regulować kwestie aplikowania i spłat kredytów na studia medyczne

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne określono m.in.:
- terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne,
- termin zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne,
- niezbędne elementy umowy o kredyt na studia medyczne,
- tryb wypłaty oraz spłaty kredytu na studia medyczne,
- sposób umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra zdrowia,
- sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom. 

Kto i kiedy ma składać wniosek o kredyt 

O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci (odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności) w dwóch terminach w danym roku.

Czyli przez  21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów. Kredyt na studia medyczne jest wypłacany przez banki na rachunek uczelni nie później niż w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Jednak rozporządzenie dopuszcza też możliwość, że wniosek o kredyt na studia (obejmujący okres od pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022) będą mogli złożyć studenci w ciągu 30 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie.

Studenci będą mogli składać wnioski o udzielenie kredytu na studia medyczne albo w postaci papierowej albo elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.

Student ma dwa tygodnie na zawarcie umowy z bankiem

Umowa kredytu na studia medyczne będzie zawierana przez studenta z bankiem w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie kredytu na studia medyczne (§ 5 ust. 1).

Ponadto w § 5 ust. 2 projektu określono elementy specyficzne dla umowy kredytu na studia medyczne, niemniej jednak w odniesieniu do umów o kredyt na studia medyczne zastosowanie mieć będzie również art. 69 ust. 2 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) określający inne elementy umowy kredytowej.

Wypłata pierwszej transzy dokonywana będzie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, zaś wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie uzależniona od przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze (§ 6 ust. 1 i 2 projektu).

Co w kwestii spłaty kredytu

Spłata kredytu na studia medyczne dokonywana będzie zgodnie z określonym harmonogramem, na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytu na studia medyczne (§ 7). 

Projekt rozporządzenia dopuszcza też sytuacje, w których kredyt może zostać umorzony. A to zależy od  indywidulanej sytuacji, w jakiej znalazł się kredytobiorca po ustaleniu okoliczności stanowiących podstawę wniosku o umorzenie tego kredytu. Z treści wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne wynika, że kredytobiorca będzie mógł wybrać przyczynę ubiegania się o umorzenie kredytu z gotowego katalogu przesłanek. Takie rozwiązanie ma  przyczynić się do usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków.

Dodatkowo do wniosku o umorzenie kredytu na studia wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności stanowiących podstawę złożenia wniosku o umorzenie tego kredytu, w tym harmonogram spłaty (§ 8 ust. 3 projektu).