PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co lekarz dentysta wie o swoim OC?

NRL/ŁS
05-11-2013, 12:29
Co lekarz dentysta wie o swoim OC? Co warto wiedzieć o swoim OC? (Fot. Fotolia)
- Pomimo uproszczenia systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC podmiotów zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w dalszym ciągu nie jest to system do końca klarowny i obejmujący wszelkie aspekty prowadzenia przez lekarzy dentystów działalności leczniczej – przekonuje Bartosz Niemiec, radca prawny OIL w Warszawie. Często przyczyną problemów z uzyskaniem odszkodowania bywa brak znajomości takich pojęć jak: prawo regresu, suma gwarancyjna, czy zakres ubezpieczenia.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2012 r. na lekarzach dentystach oraz podmiotach leczniczych ciąży jeden obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Został on wprowadzony przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto ogólne zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom określa ustawa z 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz.U. z 2013r. Poz. 392).

- Zgodnie z brzmieniem ust. 1 art. 25 ustawy o działalności leczniczej „umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych". Oznacza to, iż ubezpieczeniem objęte zostały zarówno następstwa błędnych działań podjętych przez prowadzącego działalność leczniczą lekarza, bądź lekarza dentystę przy udzielaniu przez niego świadczeń zdrowotnych, jak i sytuacje w których lekarz bądź lekarz dentysta udzielania świadczeń nie podjął, choć powinien lub też od udzielania tych świadczeń przedwcześnie odstąpił - przypomina Bartosz Niemiec.

Czego dotyczy ubezpieczenie?

Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie szkód powstałych przy udzielaniu (czy też zaniechaniu udzielenia) świadczeń zdrowotnych. Przedmiotowy zakres rzeczonego ubezpieczenia został doprecyzowany w § 2 przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, gdzie wyraźnie wskazano, iż ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;

 2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

 3) polegających na zapłacie kar umownych;

 4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ponadto należy pamiętać, iż ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje szkody związane z udzielaniem świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych tylko w przypadkach, gdy dotyczą one leczenia następstw wad wrodzonych, urazów, choroby lub skutków jej leczenia.

POLECAMY W SERWISACH