• Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu - jak interpretować to sformułowanie, zawarte w Kodeksie Etyki Lekarskiej?
 • Czy postępowanie lekarza, do którego odnosi się KEL to każdy czyn, nawet niezwiązany z wykonywanym zawodem? - zastanawia się Andrzej Cisło
 • Autor analizy przestrzega, że rozszerzająca definicja „każdego zachowania lekarza” doprowadzi do podejmowania przez sądy lekarskie spraw o: stosunki sąsiedzkie, niespłacone kredyty bankowe, niepłacenie alimentów a nawet …zdrady małżeńskie

Naruszeniem godności zawodu - każde postępowanie lekarza?

Andrzej Cisło wskazuje, że podstawą oskarżania w sprawach rozpatrywanych przez sądy lekarskie jest zapis art.1 ust.3 Kodeksu Etyki Lekarskiej: 3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu.

Prowadzący serwis stomatolodzy.org.pl zwraca uwagę na sformułowanie „każde postępowanie lekarza”. Pada pytanie: Czy może być mowa o każdym czynie, nawet niezwiązanym z wykonywanym zawodem?

Andrzej Cisło, powołując się na Konstytucję (mówiącą, że samorządy zawodowe mają pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodów), zwraca uwagę na zasadność odstępowania przez sądy lekarskie od prowadzenia spraw dotyczących czynów niezwiązanych z wykonywanym zawodem. Należy raczej mówić o moralnym nakazie, o tym, aby każdy lekarz troszczył się o wizerunek zawodowy, chociażby w relacjach biznesowych, kulturze języka - wyjaśnia.

Autor artykułu dokonuje analizy tego na czym polega wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty (zgodnie z art. 2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty).

Czym jest wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty?

Można w nim przeczytać, że ustawowe wykonywanie:

 • zawodu lekarza polega na:
  udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.
 • zawodu lekarza dentysty polega na:
  udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty dodaje, że za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także:

 • prowadzenie przez lekarza badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub promocji zdrowia;
 • nauczanie zawodu lekarza;
 • kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 podmioty lecznicze ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079);
 • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), urzędach te podmioty obsługujących lub urzędach i instytucjach, w ramach których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Piecza nad wykonywaniem zawodu. Jakie uprawnienia ma izba lekarska? 

Uprawnienia izby lekarskiej co do pieczy nad wykonywaniem zawodu, w aspektach określonych przez cztery ostatnie punkty, powinny być podstawą do dyskusji - uważa Andrzej Cisło i dodaje niezależnie jednak od jej rezultatu uprawnienia te nie powinny wykraczać poza wskazany katalog – .

Autor analizy przestrzega, że rozszerzająca definicja „każdego zachowania lekarza” doprowadzi do podejmowania spraw o: stosunki sąsiedzkie, niespłacone kredyty bankowe, niepłacenie alimentów i …zdrady małżeńskie.

- Jakoś nie bardzo widzę, dlaczego przyjmując pogląd, że „każde postępowanie, to każde”, mielibyśmy być spokojni, że do tego na pewno nie dojdzie – przestrzega Andrzej Cisło i namawia do omówienia tej kwestii na najbliższym Krajowym Zjeździe Lekarzy.

Pełna analiza zagadnienia związanego z naruszaniem godności zawodu lekarza i lekarza dentysty i podważaniem zaufania do zawodu we wpisie: 

Art.1 ust.3 KEL- czyn niegodny lekarza