• Najczęstsze choroby zawodowe lekarzy dentystów dotyczą schorzeń kończyn górnych i kręgosłupa (90 proc. rejestrowanych przypadków)
 • Lekarz dentysta ma obowiązek zgłoszenia każdego podejrzenia występowania choroby zawodowej u pacjenta właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
 • Stomatolog ma prawo i obowiązek oceniać u pacjentów występowanie czynników: rakotwórczych, biologicznych, chemicznych, alergenów

Najczęstsze dolegliwości występujące u lekarzy dentystów

Wśród dolegliwości, które najczęściej dotykają stomatologów wymienia się:

 • zespół cieśni nadgarstka,
 • tzw. łokieć tenisisty,
 • łokieć golfisty,
 • zespół bolesnego barku,
 • boczne skrzywienie kręgosłupa,
 • dyskopatię,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych,
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.

Szanse na zminimalizowanie ryzyka wstąpienia choroby zawodowej

Tego typu zmiany chorobowe mogą być po części wynikiem predyspozycji genetycznych, ale największe zagrożenie wynika z powtarzanych latami ruchami w wymuszonej, nienaturalnej pozycji

Siedzący tryb życia i pracy obniża naturalną wydolność i funkcje organizmu.

Ważnym elementem profilaktyki jest wprowadzenie ruchu uzupełniającego pracę z pacjentem.

Problemom – przynajmniej po części - mogą zapobiec:

 • częsta zmiana pozycji ciała;
 • wykonywanie ćwiczeń mobilizujących mięśnie przeciwstawne do przeciążanych;
 • zmiana pozycji kręgosłupa w celu odciążenia jego stawów oraz mięśni;
  rozciąganie mięśni;
 • systematyczne (1-2 razy w tygodniu po 30-45 minut) pływanie lub ćwiczenie w wodzie;
 • wykonywanie ćwiczeń, które wspomagają kręgosłup (joga, pilates, nordic walking);
 • spacery;
 • jazda na rowerze;
 • regularny sen (odpowiedni wypoczynek w nocy zapewnią odpowiednio dobrana poduszka (wyprofilowana, z opcją „pamięci” oraz wielowarstwowy materac). 

Lekarz dentysta rozpoznaje chorobę zawodową u pacjenta

Jeśli chodzi o choroby zawodowe, to obowiązki dentysty w głównej mierze dotyczą pacjentów. Otóż okazuje się, że dentysta powinien dbać o stan zdrowia swój, ale oczywiście także pacjentów.

Obowiązek taki wynika z art. 235 par. 2 Kodeku pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 99, poz. 825). Czytamy w nim, że: lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie występowania u pacjenta choroby zawodowej, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy taki przypadek.

Na co lekarz dentysta powinien zwracać uwagę przy stawianiu tezy o chorobie zawodowej? Czynniki, o których mówią przepisy w większości przypadków nie mogą być ocenione przez lekarzy dentystów, dlatego ci - jak dotychczas - tylko w wyjątkowych sytuacjach zgłaszają przypadki podejrzeń występowania choroby zawodowej.

Są to, wywołujące chorobę zawodową:

 • czynniki chemiczne i fizyczne (rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i średni czas narażenia zawodowego);
 •  czynniki biologiczne (rodzaj czynnika, ustalenie kontaktu, okresu utajenia oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika);
 • czynniki o działaniu uczulającym - alergeny (rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, narzędziach pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika);
 •  czynniki o działaniu rakotwórczym (substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym), na pierwotną lokalizację nowotworu i okres latencji;
 • sposób wykonywania pracy (określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego).

Ministerstwo Zdrowia o przepisach w sprawie chorób zawodowych

Za chorobę zawodową, zgodnie z art. 235¹ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy - wyjaśnia Waldemar Kraska wiceminister zdrowia.

W celu rozpoznania choroby zawodowej konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

 • choroba została wymieniona w wykazie chorób zawodowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych(Dz. U. z 2022 r. poz. 1836);
 • w wyniku oceny warunków pracy stwierdzono bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Sam proces zakwalifikowania schorzenia jako choroby zawodowej jest procesem wieloetapowym, uzależnionym również od procedur diagnostyczno - orzeczniczych podejmowanych w stosunku do określonego przypadku schorzenia lub schorzeń. W wyniku którego właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby zawodowej (po otrzymaniu z jednostki orzeczniczej orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania) oraz po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą czynnika uznanego w środowisku pracy za przyczynę choroby.

Statystyka chorób zawodowych

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych:

 • 2176 - 2015 r.
 • 2156 - 2016 r.
 • 1972 – 2017 r.
 • 2050 - 2018 r.
 • 2131 - 2019 r.
 • 1910 - 2020 r.
 • 2 593 - 2021 r.
 • 2 714 - 2022 r.

 Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą statystykę w zakresie liczby zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej bez podziału na choroby zawodowe według pozycji w wykazie chorób zawodowych.

Liczba zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych, które wpłynęły do stacji sanitarno epidemiologicznych w latach 2015 – 2022:

 • 5039 - 2015 r.
 • 4879 - 2016 r.
 • 4870 - 2017 r.
 • 4802 - 2018 r.
 • 4902 - 2019 r.
 • 3714 - 2020 r.
 • 5020 - 2021 r.
 • 4987 - 2022 r.

Postępowanie o uznanie choroby zawodowej

Postępowania administracyjne w sprawie podejrzenia choroby zawodowej prowadzą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Postępowanie administracyjne wiąże się z koniecznością obligatoryjnego sporządzenia opinii biegłego (orzeczenia upoważnionej jednostki diagnostyczno – orzeczniczej) i związanie organu taką opinią.

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz na podstawie oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika.

Okres trwania postępowania administracyjnego co do podejrzenia choroby zawodowej w znacznej mierze zależy od:

 • przebiegu zatrudnienia osoby ubiegającej się o chorobę zawodową (liczby zakładów pracy, okresu zatrudnienia);
 • od czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia lekarskiego przez uprawnioną jednostkę orzeczniczą.

Orzeczenie bez badań lekarskich

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1287) w § 6 wprowadzono przepis umożliwiający w przypadkach uznanych przez lekarza za uzasadnione stanem zdrowia pracownika, byłego pracownika albo w przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika lekarz, o którym mowa w § 5 ust. 1, wydanie orzeczenia lekarskiego na podstawie dokumentacji medycznej, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego, bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich.

Dodatkowo doprecyzowano sposób i tryb postępowania dotyczącego zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, w tym również w przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika objętego zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej.

W wykazie chorób zawodowych stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia dokonano zmiany definicji przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli (POCH.P), co wynikało z konieczności dostosowania do aktualnej wiedzy medycznej.

Ocena zawodowych i pozazawodowych czynników

Każdy proces diagnostyczno-orzeczniczy prowadzony w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi jest prowadzony z indywidualną oceną zawodowych i pozazawodowych czynników predysponujących do powstania schorzenia.

Proces ten w każdym przypadku diagnostyki chorób zawodowych jest wykonywany zgodnie z zasadami przyjętymi w orzecznictwie o chorobach zawodowych przez zespól doświadczonych specjalistów, którzy przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozpoznania albo braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej są autonomiczni i niedopuszczalne jest wywieranie na nich nacisku za pomocą jakichkolwiek działań administracyjnych.

Terminy postępowań o stwierdzenie choroby zawodowej

Ponadto ze względu na różnorodność chorób zawodowych trudno wskazać realny termin możliwy do otrzymania dla wszystkich pacjentów/pracowników decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Obecnie proces diagnostyczno-orzeczniczych jest spójny i został usprawniony w ramach ostatnich zmian legislacyjnych zawartych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych w celu przyspieszenia oraz usprawnienia procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych.

W sytuacji zgłoszenia propozycji zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych zostaną one wzięte pod uwagę przy kolejnej nowelizacji tego rozporządzenia po ich wnikliwym przeanalizowaniu oraz rozważeniu zasadności ich umieszczenia po zasięgnięciu opinii ekspertów i zainteresowanych podmiotów w tym zakresie.