• Implantologia stomatologiczna i radiologia szczękowo - twarzowa znalazły się wśród umiejętności zawodowych, o których certyfikat mogą ubiegać się lekarze dentyści (Dz. U. z 2023 r., poz. 1189)
 • Certyfikat umiejętności zawodowej przyznają towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową co najmniej przez pięć lat poprzedzających datę złożenia wniosku o certyfikowanie
  Dr Natalia Krej, radca prawny przestrzega, że uprawnione towarzystwa naukowe mogą nie być zainteresowane uczestnictwem w procesie certyfikowania umiejętności zawodowych  

Dr Natalia Krej, radca prawny, reprezentująca Kancelarię Krej Gajowczyk Legal Partners z Wrocławia w dziale "Prawnik radzi" Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawiła regulacje prawne, zgodnie z którymi odbywać ma się certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Okazuje się, że ze względu na niespójne uwarunkowania prawne mechanizm certyfikowania może napotkać na trudne do przezwyciężenia problemy.

Certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe lekarza dentysty 

Lekarz albo lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat potwierdzający posiadane umiejętności zawodowe, zwany dalej „certyfikatem umiejętności zawodowej”. Taka możliwość wynika z art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731) 

Warunkiem uzyskania takiego certyfikatu jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Towarzystwa naukowe certyfikujące umiejętności zawodowe

Certyfikat umiejętności zawodowej przyznają towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową co najmniej przez pięć lat poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Działalność towarzystwa naukowego powinna odpowiadać umiejętności zawodowej, która ma być przez nie certyfikowana. Kolejnym wymogiem jest wpisane takiej organizacji do rejestru prowadzonego w formie ewidencyjno - informatycznej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Państwowe instytuty badawcze na ścieżce certyfikowania 

Prawo certyfikowania przysługuje również państwowym instytutom badawczym, o których mowa w art. 21 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498).

Muszą one uczestniczyć w systemie ochrony zdrowia, w zakresie właściwym dla danej umiejętności zawodowej i posiadać wpis do rejestru prowadzonego w formie ewidencyjno-informatycznej przez dyrektora CMKP.

Podstawowe warunki certyfikowania

Warunkiem dopuszczenia towarzystwa naukowego, do potwierdzenia uzyskania danej umiejętności zawodowej jest zapewnienie jawności źródeł finansowania działalności oraz wynagradzania członków zarządu. Informacje te zamieszcza się na stronie internetowej towarzystwa naukowego.

Towarzystwa naukowe oraz państwowe instytuty badawcze mają obowiązek sporządzić regulamin organizacji i prowadzenia certyfikacji w zakresie danej umiejętności zawodowej, w którym to regulaminie powinny być określone:

 • warunki kadrowe, sprzętowe i lokalowe wymagane w celu zapewnienia certyfikacji danej umiejętności zawodowej;
 • sposób przeprowadzania certyfikacji;
 • sposób dokumentowania przebiegu certyfikacji;
 • wewnętrzny system oceny jakości certyfikacji oraz sposób jego realizacji;
 • wymagania dla lekarza przystępującego do certyfikacji w zakresie danej umiejętności zawodowej oraz sposób weryfikacji tych wymagań;
 • wzór certyfikatu umiejętności zawodowej. 

Towarzystwa naukowe oraz państwowe instytuty badawcze, prowadzące certyfikację z zakresu umiejętności zawodowych, zobowiązane są niezwłocznie przekazywać do właściwych okręgowych izb lekarskich wykaz lekarzy, którzy uzyskali certyfikat umiejętności zawodowych oraz datę jego wydania.

Rodzaje i kody umiejętności zawodowych

Rodzaje i kody umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej określił minister zdrowia w rozporządzeniu z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1189). Dokument ten określa także kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty warunkujące ubieganie się o certyfikat umiejętności zawodowej. Rozporządzenie to, ogłoszone 23 czerwca 2023 r. wejdzie w życie 8 lipca 2023 r.

Wśród rodzajów umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, wymienione zostały:

 • implantologia stomatologiczna (kod 019);
 • radiologia szczękowo-twarzowa (046).

Minister zdrowia musi zlecić jednostkom certyfikującym opracowanie minimalnych standardów obejmujących zagadnienia, których opanowanie powinno być warunkiem uzyskania certyfikacji umiejętności zawodowej.

Dyrektor CMKP (po zatwierdzeniu przez ministra zdrowia) powinien opublikować opracowane standardy.

Problem z określeniem standardów minimalnych

Uwaga jednak, jednostka certyfikująca, która określi standardy minimalne, nie będzie mogła przez dwa lata certyfikować lekarzy.

Na mapie naukowej branży stomatologicznej trudno doszukać się państwowych instytutów badawczych zajmujących się tylko implantologią, więc nie bardzo ma kto przygotować wymagane standardy.

Natomiast takie towarzystwa naukowe jak: PSI, OSIS, czy Stowarzyszenie Implant Masters Poland, raczej nie są zainteresowane, aby zablokować sobie możliwość wydawania certyfikatów na dwa lata (każde z nich przygotowuje merytorycznie lekarzy dentystów do uzyskania umiejętności zawodowych potwierdzonych wewnętrznymi certyfikatami tzw. masters).

Jak się odnajdą w wydawaniu wspólnych, respektowanych przez ministerstwo zdrowia, certyfikatów?

Regulacje prawne nie są spójne

Wprowadzane w życie regulacje prawne dalekie są od rzeczywistych możliwości dokształcania się lekarzy i lekarzy dentystów. Prawo zatem, zanim zacznie być stosowane w pełnym kształcie będzie wymagało weryfikacji dokonywanej, albo w drodze interpretacji przepisów albo poprzez nowelizację tych przepisów.

Nie obejdzie się również bez konkretnych działań ze strony ministra zdrowia czy dyrektora CMPK, którzy są odpowiedzialni za zlecenie instytutowi badawczemu opracowania minimalnych standardów obejmujących zagadnienia takie jak:

 • warunki kadrowe, sprzętowe i lokalowe wymagane w celu zapewnienia certyfikacji danej umiejętności zawodowej;
 • sposób przeprowadzania certyfikacji, na podstawie których będzie prowadzona certyfikacja danej umiejętności zawodowej.

Pozostaje nadal trzymać rękę na pulsie, wypatrywać kolejnych działań ze strony ministerstwa, jak również zgłaszać publicznie zaistnienie w tym zakresie jakiejkolwiek opieszałości – pisze dr Natalia Krej.