Art. 24. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mówi, że:

w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określa się m.in.: wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością (punkt 12). Cennik opłat podaje się do wiadomości pacjentów „w sposób zwyczajowo przyjęty".

Obowiązująca od połowy listopada br. ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza w tym zakresie zmianę.

Obecnie, prowadzący działalność leczniczą musi cennik usług podać do wiadomości pacjentów przez jego wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Art. 24. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ust. 2 otrzymał brzmienie:

Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

Niektóre placówki, będą musiały publikować cennik również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obowiązkowe prezentowanie cennnika nie dotyczy oczywiście świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.