Internet obfituje w informacje skierowane do pacjentów o atrakcyjnych cenach usług stomatologicznych. O konkrety jednak trudno. Po części to efekt walki o dominację na konkurencyjnym rynku usług komercyjnych. Po części jednak uchybienia wynikają z braku jasnych reguł, które należy uwzględniać przy konstruowaniu cenników.

Ile kosztuje wizyta u dentysty? Odpowiedź na tak postawione pytanie pacjent z reguły otrzymuje gdy kończy wizytę u dentysty. Przepisy mówią co innego. Wykaz świadczonych usług i co najważniejsze uzupełniony cennikiem tych usług - powinien być umieszczony w widocznym dla pacjenta miejscu. Tymczasem ta, nieco krępująca dla obu stron praktyka, jest wciąż rzadkością.

Wszystkie podmioty, prowadzące działalność leczniczą, a do takich zaliczają się również praktyki lekarsko - dentystyczne, powinny mieć ogólnodostępne cenniki, żeby klient, który zdecyduje się na skorzystanie z usług dentysty, wiedział wcześniej jakie koszty z tego tytułu poniesie.

Tymczasem lekarze dentyści, prowadzący prywatne praktyki, często zapominają, że w świetle prawa są przedsiębiorcami i tak jak na innych przedsiębiorców także na nich nałożono obowiązki informacyjne.

O takim obowiązku przypomina m.in. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 23 i 24). Przepisy te nakazują podanie do wiadomości pacjentów regulaminu organizacyjnego, który informować ma m.in. o:
- podmiocie (nazwa świadczeniodawcy),
- rodzaju działalności leczniczej,
- zakresie i miejscu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (ustalonej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
- opłatach za udzielane świadczenia zdrowotne innych niż finansowane ze środków publicznych (obowiązek ten dotyczy również prywatnych praktyk lekarsko - dentystycznych).

Ustawa nakazuje, aby cenniki za świadczenia zdrowotne udzielane poza kontraktem z NFZ, podane były do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty. Oznacza to tyle, że mają być umieszczone w widocznym miejscu np. na tablicy ogłoszeń, mogą być również zamieszczone na stronie internetowej lecznicy (o ile gabinet ma taką stronę).

Kto z prowadzących prywatną praktykę dentystyczną pamięta o takim obowiązku?

Za naruszenie przepisów, wynikających z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (DzU z 2014 r., poz. 915), przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 20 tys. zł, a przy ponownych uchybieniach - nawet wyższa.

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Wykroczeń, kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest zobowiązany, podlega karze grzywny.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Jest to rozporządzenie ministra rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (DzU z 2015 r., poz. 2121).
Rozporządzenie określa m.in.:
- sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),
- wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidacznianie ceny jednostkowej towarów (usług).