• Niewielu lekarzy i lekarzy dentystów podejmuje współpracę z wymiarem sprawiedliwości w roli biegłego sądowego
  • W efekcie przez wiele miesięcy trzeba czekać na  opinię specjalisty wydawaną na potrzeby toczącego się procesu
  • Podstawową przyczyną tej sytuacji są niskie wynagrodzenia. Stawka według której opłacani są lekarze i lekarze dentyści pełniący funkcję biegłego sądowego wzrosła o 23 zł od 2013 r. 

Wynagrodzenia biegłych sądowych. Prawie bez zmian od 2013 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zwraca uwagę, że stawki wynagrodzeń biegłych sądowych lekarzy i lekarzy dentystów nie zmieniły się od 2013 r. Konieczne jest więc pilne działanie w tej sprawie. 

W  tej trudnej, nie znajdującej jakiegokolwiek realnego uzasadnienia sytuacji OIL w Gdańsku apeluje do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości  o zmianę zasad wynagradzania biegłych sądowych lekarzy i lekarzy dentystów. 

Apel OIL w Gdańsku. Godzinowa stawka za pracę biegłego sądowego nie może wynosić 22,96 zł

Przez 9 lat stawka, od której oblicza się wynagrodzenie biegłego, wzrosła o symboliczną kwotę 22,96 zł (w 2013 r. – 1 766,46 zł, zaś w 2022 r. - 1 789,42 zł). 

W tym samym czasie minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 90 proc. (w 2013 r. - 1600 zł, zaś w 2022 r. – 3010 zł), zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku zwiększyło się o 70 proc.  (w II kwartale 2013 r. - 3 785,38 zł, zaś w I kwartale 2022 r. -6 338,35 zł), porównuje OIL .

Aktualnie stawka podstawowa za godzinę pracy biegłego w 2022 r. jest niezwykle niska - wynosi od 22,90 zł do 32,39 zł netto (od 1,28 proc. do 1,81 proc. kwoty bazowej).

Stawka ta ulega  zwiększeniu w przypadku biegłych ze stopniem naukowym:

  • doktora (kwota 45,63 zł), 
  • doktora habilitowanego (kwota 55,11 zł),
  • profesora (kwota 70,32 zł).

Tyle że ta podwyżka jest niewspółmierna do wielu lat pracy jakiej wymaga  zdobycie przez lekarza któregokolwiek z tych tytułów i stopni naukowych.

Ekspercka wiedza i czas. Wymiar sprawiedliwości płaci nędzne stawki

Trudno o jakiekolwiek uzasadnienie obecnej sytuacji.  Żadna z powyższych kwot nie stanowi realnej zapłaty za wysokospecjalistyczną wiedzę lekarską. Legitymowanie się aktualną wiedzą medyczną, które jest niezbędne przy wydawaniu opinii, wymaga przecież stałej i systematycznej pracy. Nie można pominąć także tego, że czas poświęcony na wydanie opinii, oznacza zmniejszenie ilości czasu, który lekarz przeznacza na leczenie pacjentów, co w efekcie stanowi istotne ograniczenie możliwości osiągania dochodów z tytułu pracy zawodowej.

Podstawowa  stawka za godzinę pracy biegłego w 2022 r. (w wysokości 22,90 zł) tylko nieznacznie przekracza minimalną stawkę godzinową (w wysokości 19,70 zł), określoną w przepisach o wysokości minimalnej stawki godzinowej. Tyle że od 1 lipca 2023 r. będzie niższa niż minimalna stawka godzinowa, która będzie wynosić 23,50 zł za godzinę pracy.   

Konieczne jest zatem natychmiastowe zwiększenie stawki godzinowej biegłych lekarzy w każdej z powyższych kategorii - nie mniej niż o 50 proc. jeszcze w tym roku i kolejne zwiększenie w kolejnych kilku latach. W przeciwnym wypadku będzie topniała i tak już niewielka liczba lekarzy, którzy podejmują się wydania opinii w sprawach cywilnych i karnych, podkreśla OIL w Gdańsku.