• Powstała konieczność określenia nowych wzorów kart stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów 
  • Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określający nowe wzory karty stażu podyplomowego lekarza oraz karty stażu podyplomowego lekarza dentysty od 8 lutego podlega konsultacjom publicznym
  • Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania na okres 7 dni
  • Rozporządzenie wejdzie w życie w kolejnym dniu po dniu jego ogłoszenia

Nowe karty stażu podyplomowego

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ponieważ opóźnia się wdrożenie rozwiązań mających umożliwić dokumentowanie przebiegu staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) należało opracować nowe wzory papierowych kart stażu.

Nowe karty mają być dostosowane do zmian w programie stażu, który zostanie określony w przepisach wydanych na podstawie art. 15l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.).  

Lekarze i lekarze dentyści rozpoczynający staż podyplomowy, do czasu wprowadzenia możliwości dokumentowania przebiegu stażu podyplomowego w systemie SMK, będą wypełniać karty stażu w formie papierowej.

Projekt rozporządzenia określa wzory dokumentów obowiązujących w trakcie odbywania staży podyplomowych rozpoczynających się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Będzie to:

Staże rozpoczynające się do 28 lutego. Osobne wzory kart 

Ponadto  zostały określone osobne wzory kart stażu dla staży rozpoczynających się od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r., gdyż staże te zgodnie z art. 13 ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw odbywają się na podstawie dotychczasowych przepisów dotychczasowych.

Natomiast staże rozpoczynające się  od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., będą przebiegać na podstawie nowych programów stażu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2023 r.

,,Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” trafił 8 lutego do konsultacji publicznych.