• Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt rozporządzenia z wykazem umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, które zostaną objęte systemem certyfikacji
 • W zaproponowanym wykazie znajdują się umiejętności zawodowe m.in. w zakresie: onkologii, radiologii, kardiologii, rehabilitacji, medycyny estetycznej, implantologii stomatologicznej
 • Certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zajmie się kontrolą procesu certyfikacji. Takie rozwiązanie ma zagwarantować należyty poziom kształcenia

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ogranicza się w zasadzie do dwóch wykazów. Pierwszy jest wykazem umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowych (37 pozycji). Drugi, ściśle powiązany z pierwszym, obejmuje wykaz kwalifikacji lekarza i lekarza dentysty, które uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stosownego certyfikatu.

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że dotychczas uzyskiwanie potwierdzenia nabycia konkretnej umiejętności zawodowej nie jest sformalizowane (rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych - obowiązywało tylko do 22 kwietnia 2008 r.).

Jakie umiejętności zawodowe objęte certyfikatami 

W projekcie rozporządzenia znalazły się m.in. umiejętności zawodowe w zakresie: onkologii, radiologii, kardiologii, rehabilitacji, medycyny estetycznej, ale także implantologii stomatologicznej. To prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny, w której bardzo brakowało jasnych wytycznych w zakresie wymaganych kompetencji i umiejętności.

Warunkiem ubiegania się o certyfikat umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej będzie nie tylko specjalizacja z zakresu:

 • chirurgii stomatologicznej,
 • ortodoncji,
 • chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • periodontologii,
 • protetyki stomatologicznej,
 • stomatologii dziecięcej,
 • stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • ale także pięcioletni staż pracy związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii.

Kto będzie czuwał nad procesem certyfikacji

Certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą polskie towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze. Te drugie mają także zająć się przygotowaniem standardów certyfikacji.

Z kolei Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) zajmie się kontrolą procesu certyfikacji. Takie rozwiązanie ma zagwarantować należyty poziom kształcenia.

Wejście w życie nowych przepisów ma – w ocenie resortu zdrowia - skutkować podniesieniem jakości leczenia i dostępności do określonych procedur medycznych i świadczeń zdrowotnych. 

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że rozporządzenie będzie obowiązywało po 14 dniach od jego publikacji.

Projekt rozporządzenia ze szczegółową listą umiejętności