Zenon Wasilewski wyjaśnia, że wydanie nowego rozporządzenia było koniecznością. Gdyby minister finansów tego nie zrobił, to z 1 stycznia 2015 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objąłby bez wyjątku wszystkich podatników. Z końcem 2014 r. przestaje bowiem obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U z 2012 r. poz.1382). Wraz z nim następuje utrata prawa do zwolnienia na kasy fiskalne dotyczące m.in. działalności w zakresie opieki medycznej. Lekarze i lekarze dentyści zostali pozbawieni prawa do jakichkolwiek zwolnień z obowiązku posiadania kas fiskalnych. Kasy fiskalne będą musieli wprowadzić w swej działalności najpóźniej 1 marca 2015 r.

BCC negatywnie ocenia rozwiązania zobowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z kas fiskalnych niezależnie od osiągniętego obrotu.

Eksperci uważają także, że przyjęte w rozporządzeniu regulacje niezbyt precyzyjnie odnoszą się do kwestii usług w zakresie opieki medycznej, co może powodować szereg trudności interpretacyjnych w praktyce.- Zarówno ze strony lekarzy jak i organów finansowych. Wyjaśnienia wymaga czy wyłączenie ze zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej dotyczy tylko lekarza/lekarza dentysty, czy też obejmuje również podmioty, które takim lekarzom zlecają wykonanie usług w zakresie opieki medycznej - komentuje Zenon Wasilewski.

Zdaniem Wasilewskiego, odpowiedzi należy szukać w ustawie o VAT: Podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust.1.). Taki zapis jednoznacznie określa, jakie usługi podlegają rejestracji w kasie fiskalnej.

Ekspert BCC krytykuje także brak jednolitego nazewnictwa wg przyjętych w aktach prawnych terminów dotyczących ochrony zdrowia. W rozporządzeniu jest mowa o usługach w zakresie opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Natomiast w ustawie o działalności leczniczej jest mowa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych, podobnie jak w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zdaniem Wasilewskiego dwumiesięczny okres dostosowawczy do nowych obowiązków ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej dla podatników świadczących nie tylko usługi z zakresu opieki medycznej jest zbyt krótki. - Przekroczenie tego terminu może pozbawić podatnika prawa do ulgi (max. 700 zł) za każde urządzenie rejestrujące, a także narazić na poważne konsekwencje finansowe ze strony kontroli skarbowej w przypadku wykrycia wykonywania usług z pominięciem kasy fiskalnej - ostrzega.