• Prezes OIL w Szczecinie dr n. med. Michał Bulsa apeluje o zniesienie opłat za wpis oraz zmiany w rejestrze praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
  • Opłaty za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych wynika z regulacji ustawowych
  • Aktualna opłata za wpis do rejestru to 118 zł a za zmianę wpisu – 59 zł

Apel o likwidację opłat za wpis i zmiany w rejestrze  

Argumentem wysuwanym przez środowisko medyczne Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za likwidacją opłat jest fakt, że samorząd lekarski nie powinien pobierać dodatkowych opłat od swoich członków za czynności administracyjne, bo głównym źródłem finansowania takiej aktywności są składki członkowskie płacone przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Zmiana istniejącego stanu rzeczy nie będzie należała do prostych, a to z tego względu, że należałoby wszcząć skomplikowany proces legislacyjny mający na celu zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 633, chodzi o art. 105, ust. 1, 2, 2a oraz 3).

Ustawowy wymóg wnoszenia opłaty

Jak podaje Oil w Warszawie od 1 lutego 2022 r. opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko - dentystycznych wynoszą:

  • za wpis do rejestru – 118 zł (wzrost o 9 zł);
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 59 zł (wzrost o 4,50 zł).

Opłaty za rejestrację praktyki i zmiany w rejestrze uzależnione są od wskaźników ekonomicznych. Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ostatnie obwieszczenie prezesa GUS nosi datę 21 stycznia 2022 r.).

Z kolei opłata za zmianę wpisu wynosi połowę tej kwoty.