• Pracodawcy RP sprzeciwiają się zbieraniu przez AOTMiT wysokości wynagrodzeń wszystkich pracowników podmiotów leczniczych, we wszystkich formach zatrudnienia
  • Zbierając informacje o zarobkach trzeba wykazać związek (i udział) danego wynagrodzenia w finansowaniu świadczenia opieki zdrowotnej - uważają Pracodawcy RP
  • AOTMiT nie może zmuszać do ujawniania danych o zarobkach pracowników wszystkich świadczeniodawców, gdyż przepisy dotyczą wyłącznie tych, którzy mają zawartą umowę z NFZ

AOTMiT chce znać wysokości zarobków w podmiotach leczniczych  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, posiadających podpisaną umowę z NFZ. Zasady przeprowadzenia takiej analizy i zakres pozyskiwanych informacji zbudziły stanowczy sprzeciw Pracodawców RP.

Z instrukcji, dotyczącej sposobu wypełnienia obowiązku nałożonego przez Agencję wynika, iż konieczne jest podanie kosztów wynagrodzeń wszystkich pracowników – zarówno medycznych, jak i niemedycznych zatrudnionych we wszystkich komórkach organizacyjnych podmiotów leczniczych we wszystkich formach zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa cywilno-prawna, podwykonawstwo medyczne), niezależnie od zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

AOTMiT nie ma prawa żądać informacji o zarobkach w podmiotach leczniczych  

 

Pracodawcy RP zwracają uwagę, iż nie istnieje podstawa prawna, aby żądać tego rodzaju danych (podmioty lecznicze nie mają obowiązku ich przekazywania).

Zgodnie z przepisami (art. 31lc ust. 2-4 oraz ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) – tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą, który ma zawartą umowę z NFZ, jest zobowiązany przekazywać dane do AOTMiT, i to w zakresie tej umowy określonym w ust. 2 wymienionego art. 31lc (zgodnie ze standardem rachunku kosztów podanym w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców).

 

Żądania AOTMiT nie mogą dotyczyć podmiotów niezwiązanych kontraktem z NFZ

W ocenie Pracodawców RP nieuprawnione jest również pisanie przez Agencję, że niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców, gdyż przepisy dotyczą wyłącznie tych świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę z NFZ.

Nie koniec na tym. Prawo nie daje Agencji podstaw do pozyskiwania wybiórczych danych o samych wynagrodzeniach u świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ. Zgodnie z art. 31lc ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo Zdrowia oraz AOTMiT przetwarzać mogą:
- numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
-  adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy;
- dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Żadne zadanie Agencji określone w art. 31n nie uzasadnia zbierania danych o wynagrodzeniach. Nawet gdyby uznać, że dane dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej obejmują także pośrednio wynagrodzenia (bo mają pewien wpływ na koszt świadczenia), to zgodnie ze standardem rachunku kosztów oraz brzmieniem pkt 3 – chodzi o dane dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zatem w przypadku danego, konkretnego świadczeniodawcy należy wykazać związek i udział danego wynagrodzenia w finansowaniu danego świadczenia opieki zdrowotnej – komentują Pracodawcy RP.