Apel Prezydium NRL do prezesa NFZ w sprawie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

​Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z ponownym apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o uporządkowanie spraw związanych z aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2022. 

Apelem Nr 9/21/P-VIII z 24 września 2021 r. Prezydium NRL zwróciło się do Prezesa NFZ o odstąpienie od akcji zbierania od świadczeniodawców deklaracji zgody na przedłużenie umów, które w większości wygasają w połowie 2022 r. 

Przepis, na który powołuje się Fundusz tj. art.18 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567), tworzony był z myślą o zapewnieniu ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w razie kłopotów z przeprowadzeniem konkursów. Przepis stanowi, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W celu zastosowania tego przepisu ustawodawca przewidział, że powinien wystąpić stan epidemii oraz - w sposób dorozumiany - że przeprowadzenie postępowania konkursowego byłoby nadzwyczaj utrudnione. Tymczasem, przewidywanie na pół roku przed planowanym terminem postępowań konkursowych trudności z ich przeprowadzeniem biorąc pod uwagę, że przepis pochodzi z samego początku epidemii,  jest zabiegiem na wyrost i sprawia wrażenie nadużycia tego przepisu. Przeprowadzenie postępowania konkursowego wiosną 2022 r. pod względem epidemicznym wydaje się bezpieczniejsze od analogicznego postępowania jesienią tego samego roku.

Fundusz, mimo wyraźnego wniosku zawartego w piśmie wiceprezesa NRL z 28 października 2021 skierowanym do prezesa NFZ ani nie wyjaśnił powodów wystąpienia z tą inicjatywą, ani nie rozwiał wątpliwości dotyczących interpretacji wyżej wymienionego przepisu w kwestii, czy propozycja wydłużenia umów ma charakter jednorazowy.

Ponadto należy zwrócić uwagę na niejednolity charakter składanych świadczeniodawcom propozycji przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. Świadczeniodawcy otrzymują propozycje różnych ustaleń: od porozumienia o ustaleniu innego niż 31 października 2021 r. terminu przestawienia warunków finansowania świadczeń na 2022 r., do propozycji aneksu przedłużającego umowę z jednoczesnym przesunięciem wspomnianego wyżej terminu. 

Nierzadko od podpisania tych dokumentów uzależnia się kwestie związane z rozliczaniem świadczeń. Wysłanie świadczeniodawcom propozycji dodatkowych porozumień i aneksów nie zwalania Funduszu od wywiązania się z określonego w § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320) obowiązku przedstawienia do 31 października propozycji kwot zobowiązań i warunków finansowania na następny rok. 

Jeśli istnieje jakiś ważny powód takiej zwłoki, to istnieje wiele wypróbowanych sposobów, aby zakomunikować taką potrzebę środowisku lekarzy dentystów. Taka sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na organizację spraw związanych z podjęciem pracy przez gabinety stomatologiczne w styczniu 2022 r.

W związku z powyższym Prezydium NRL apeluje o niezwłoczne wypełnienie przez Fundusz ciążącego na nim obowiązku oraz o niezwłoczne wyjaśnienie powodów podjętej przez siebie inicjatywy przedłużenia okresu obowiązywania umów.

źródło: NRL