Wielu świadczeniodawców, realizujących kontrakty stomatologiczne (a naszych Czytelników), zwróciło się do nas z pytaniami i wątpliwościami na temat otrzymywanych aneksów do wciąż obowiązujących umów z NFZ.

Jako podstawę wcześniejszego aneksowania świadczonych umów (w wielu przypadkach na 8 miesięcy przed datą, na jaką zawarte zostały realizowane właśnie kontrakty) NFZ podaje art.18 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567). Mówi on m.in. o możliwości aneksowania umów w warunkach pandemii wobec przewidywanych trudnościach w organizacji konkursów.

infoDENT24.pl: Jakie konkretne trudności – w ocenie NFZ - mogą pojawić się w 2022 r., odmienne od tych występujących w warunkach pandemii np. w 2021 r., które uniemożliwiłyby zorganizowanie konkursów w regularnym trybie w 2022 r. (czy przeszkody takie są podstawą do przedstawiania aneksów)?

NFZ: Z uwagi na sytuację epidemiczną i utrzymujący się wzrost liczby zakażeń, przeprowadzenie postępowań konkursowych zgodnie z przyjętą procedurą może być utrudnione, dlatego tez zaistniała konieczność niezwłocznego podjęcia działań w celu zabezpieczenia świadczeń stomatologicznych w sposób przewidziany w art. 18 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. z 2021, poz. 861 ze zm.).

Zgodnie z przytoczonym artykułem umowy wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone za zgodą stron umowy. Dotyczy to zarówno świadczeń stomatologicznych, jak i pozostałych świadczeń finansowanych przez Fundusz.

infoDENT24.pl: Czy świadczeniodawcy mogą być pewni, że jest to jednorazowe przełożenie terminu konkursu?

NFZ: Wszelkie dalsze decyzje dotyczące procesu aneksowania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne będą podejmowane w oparciu o bieżącą sytuację epidemiczną.

 infoDENT24.pl: Jak wiadomo NFZ w części aneksowanych umów zastrzegł sobie prawo odstąpienia od obowiązku przedstawienia świadczeniodawcom do końca października 2021 r. warunków cenowych realizowanych świadczeń na 2022 r. Wielu świadczeniodawców, mających podpisać aneks, uważa, że wobec braku gwarancji otrzymania wyprzedzających propozycji cenowych - znajdą się w sytuacji podejmowania decyzji finansowych „w ciemno" (propozycje cenowe mogą ich zaskoczyć o ile zostaną przedstawione w nieokreślonym (zbyt krótkim) terminie przed rozpoczęciem pracy w styczniu 2022 r. (być może na nowych, trudnych do zaakceptowania, warunkach). Dlaczego placówkom, które nie wyraziły zgody na zmianę terminu przedstawienia warunków na 2022 r. nie zaprezentowano (zgodnie z przepisami) do 31 października stosownych propozycji wycen świadczeń? Czy i te placówki obowiązywał będzie termin końca listopada 2021 r. na zawarcie porozumienia w tej kwestii z Funduszem?

NFZ: Odnosząc się do kwestii wycen informujemy, iż Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowuje aktualnie nowe wartości wyceny wybranych świadczeń stomatologicznych, które po ogłoszeniu zostaną zaimplementowane do realizowanych umów.

Kwestie te rozważane były m.in. w korespondencji prowadzonej przez NRL z NFZ - czytaj NFZ w sprawie trybu aneksowania umów w stomatologii.