• Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie audytów trafił do konsultacji społecznych
  • Audyty mają na celu poprawę jakości i wyników opieki nad pacjentem oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych, a także bezpieczeństwo pacjentów poddawanych medycznym procedurom radiologicznym
  • Projekt rozporządzenia dotyczy szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych, zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia
  • Projekt rozporządzenia podlega obowiązkowi przedstawienia do zaopiniowania Komisji Europejskiej

Nowe rozporządzenie w trakcie konsultacji społecznych 

Przygotowany projekt rozporządzenia określa:

  • szczegółowy zakres audytów klinicznych wewnętrznych;
  • szczegółowy zakres audytów klinicznych zewnętrznych;
  • wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego;
  • wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego.

Sprecyzowany jest m.in. zakres audytu klinicznego zewnętrznego. Audyt zatem obejmuje: 

  • przegląd procedur szczegółowych podlegających sprawdzeniu, mający na celu sprawdzenie ich poprawności i aktualności, ze szczególnym uwzględnieniem procedur, które nie zostały stworzone w oparciu o wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla standardowych ekspozycji medycznych;
  • ocenę spełniania przez jednostkę ochrony zdrowia wymagań prowadzenia działalności określonych w ustawie – Prawo atomowe,
  • ocenę i porównanie z uznanymi standardami innych istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta kwestii i zagadnień związanych z działalnością prowadzoną przez jednostkę ochrony zdrowia

Czy procedury zgodne z dokumentacją medyczną

Każdorazowo przedmiotem audytu będzie  ocena zgodności procedur szczegółowych z procedurami wzorcowymi oraz ocena sposobu postępowania z dokumentacją medyczną.

Projektowane rozporządzenie ogranicza regulację przepisów wykonawczych w zakresie audytów klinicznych wyłącznie do określenia przedmiotowego zakresu audytów klinicznych, ponieważ kwestie dotyczące podmiotów uprawnionych do ich wykonywania (wewnętrznych i zewnętrznych), częstotliwości przeprowadzania audytów klinicznych (wewnętrznych) oraz trybu ich przeprowadzania zostały zamieszczone w ustawie - Prawo atomowe. 

Wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki, w tym stomatologii i densytometrii kostnej, oraz radiologii zabiegowej znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie do pobrania tutaj)