• Rezydenci i przedstawiciele NRL w składzie zespołu ds. zmian w kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów.
  • Zapowiadane zwiększenie liczby godzin praktycznych kształcenia studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.  

Minister zdrowia powołał zespół do spraw kontynuacji prac nad opracowaniem propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.

Zespół kontynuować będzie pracę zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, powołanego zarządzeniem ministra zdrowia z 3 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 93)

Zmiana efektów kształcenia na uczelniach medycznych  

Zespół ma m.in. zaproponować:
1) zmiany do aktualnego zestawu efektów kształcenia pod kątem możliwości ograniczenia efektów kształcenia przewidzianych w ramach grup zajęć,
2) uzupełnienia efektów kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych - w celu implementacji rekomendacji wypracowanych w ramach prac zespołu powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2020 r.
3) wprowadzenie zmian niezbędnych do zwiększenia liczby godzin praktycznych kształcenia począwszy od 4. roku studiów na kierunku lekarskim i 3. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym – z uwzględnieniem wymagań z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.2).

Zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia.

Zespół zakończy pracę z dniem przedłożenia ministrowi zdrowia propozycji nowelizacji rozporządzenia, nie później jednak niż do 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie traci moc 2 kwietnia 2022 r.

 

Członkowie zespołu ds. zmian w kształceniu na UM

W skład zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) zastępca przewodniczącego – Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
3) członkowie:
a) Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
b) Marcin Czaja, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
c) Magdalena Kucharska, naczelnik Wydział Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
d) Piotr Kowalski, naczelnik Wydziału Spraw Medycznych w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
e) Pięciu przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
f) Przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
g) Przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny,
h) Przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
i) Dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej;
4) Sekretarz – Małgorzata Żarłak, starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego zespołu.