Padła m.in. propozycja uniemożliwiająca ponowne kwalifikowanie się do odbywania szkolenia w tym samym trybie, ale w innej dziedzinie. W przekonaniu Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku nie trudno wymienić specjalizacje dentystyczne, w których od lat w wielu województwach miejsca szkoleniowe są bardzo ograniczone lub niedostępne, dlatego każde ograniczenie wyboru jest niebezpieczne.
Proponowane zmiany uderzą najbardziej w lekarzy dentystów, którzy z różnych przyczyn chcą zmienić rodzaj albo miejsce wykonywanej specjalizacji, np. ze względu na brak predyspozycji psychofizycznych, sytuację rodzinną lub zdarzenia losowe - uważają przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Według reprezentantów OIL w Gdańsku słusznym jest natomiast ograniczenie liczby dokonywanych zmian.

W ocenie protestujących, proponowane zmiany wpłyną niekorzystnie na sytuację zdrowotną obywateli, prowadząc do zmniejszenia liczby lekarzy specjalistów, szczególnie w specjalizacjach niepodstawowych.

Lekarze i lekarze dentyści oceniają, że miejsca szkoleniowe oraz przyznawana dotychczas liczba miejsc rezydenckich nie odzwierciedlają potrzeb zdrowotnych obywateli oraz nie zwiększają dostępności do świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.
Problem ten mógłby rozwiązać ogólnopolski system monitorowania specjalizacji lekarskich i dentystycznych.

Poglądy OIL w Gdańsku spójne są ze stanowiskiem NRL, która w tej samej sprawie wystosowała list do

Piszemy o nim tutaj,