• Poszerzenie części stomatologicznych zajęć przedklinicznych odbywanych w warunkach symulacji medycznej
  • Zmniejszenie czasu poświęcanego na nauki morfologiczne oraz naukowe podstawy medycyny i przeznaczenie go na zajęcia praktyczne
  • Tworzenie wielospecjalistycznych modułów edukacyjnych, sprofilowanych na stomatologię 

Zmiana standardów nauczania na stomatologii

Powołany przez Kolegium Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych międzyuczelniany zespół do opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty pracuje od roku. Jego przewodniczący prof. Tomasz Konopka, prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym UM we Wrocławiu przedstawia rezultaty rocznej pracy zespołu.

   Wypowiedź prof. Tomasza Konopki

Inicjatywę podjęliśmy po zapoznaniu się z aktualnymi standardami kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Stwierdziliśmy, że standardy te w pewnych obszarach nie odzwierciedlają niezwykle dynamicznego postępu we wszystkich klinicznych specjalizacjach stomatologicznych.

Dziekani wydziałów lekarsko – stomatologicznych zauważyli, że dydaktyka potrzebuje uporządkowania i nowych impulsów prorozwojowych. Celem prac zespołu było przyjęcie wspólnej międzyuczelnianej propozycji zmian w standardach np. w kierunku zmniejszenia efektów z nauk prawno-organizacyjnych, zwiększenia z obszaru przedklinicznego, dodania efektów dotyczących onkologii ogólnej i głowy i szyi.

Pierwszy raz podczas konferencji dziekanów w Nałęczowie zaprezentowałem podwaliny pod te zmiany. Przeanalizowałem europejskie programy studiów stomatologicznych, wybierając z nich pewne modele edukacyjne. Te modele stanowiły dla nas punkt wyjścia, w którą stronę chcielibyśmy dalej pokierować nasze prace. Chodziło nam między innymi o poszerzenie części stomatologicznych zajęć przedklinicznych odbywanych w warunkach symulacji medycznej, ponieważ porównując standardy europejskie z naszymi wyraźnie widać różnice w liczbie godzin i punktów ECTS.

Nauczanie modułowe zamiast przedmiotowego

W modelach tych zauważalne jest odchodzenie od nauczania przedmiotowego na korzyść modułowego i są takie uczelnie, które zamiast 80 przedmiotów mają 17 modułów, łącznie z modułem naukowym na kilku latach studiów.

W ostatniej dekadzie w Polsce poprawiła się sytuacja dzięki stworzeniu centrów symulacji medycznej i w większości uczelni dotyczyło również stomatologii, to i tak obszar ten nie był dowartościowany i nie obejmował wszystkich specjalizacji stomatologicznych.

Stomatologia cyfrowa i zastosowanie laserów

Kolejnym punktem, który wymagał zmiany, było zapisanie w efektach wiedzy i umiejętności kwestii, które są wyrazem klinicznego postępu w stomatologii i powoli stają się codziennością w pracy lekarza dentysty. Mowa tu na przykład o stomatologii cyfrowej czy wykorzystaniu laserów stomatologicznych. W drodze nieraz burzliwych dyskusji dokonaliśmy w ramach prac tej komisji kompromisowych zmian efektów kształcenia i prace zakończyły się na początku listopada. Wtedy też wysłaliśmy propozycję standardu do MEiN i KRAUM.

Upraktycznienie studiów stomatologicznych

Jednocześnie późną jesienią ze strony Ministerstwa Zdrowia pojawiła się propozycja zmian standardów na kierunku lekarskim i kierunku lekarsko-dentystycznym pod kątem dalszego upraktycznienia obu kierunków.

To MZ powołało komisję ds. zmian standardów na kierunku lekarskim i również lekarsko-dentystycznym. W związku z tym, że my już mieliśmy to przepracowane, stałem się także członkiem komisji ministerialnej, która procedowała dalsze zmiany.

Studia stomatologiczne są w istocie bardzo praktyczne, mamy w tej chwili około 60 proc. czasu i punktów ECTS na zajęcia stomatologiczne, na V roku są to tak naprawdę same zajęcia kliniczne przy pacjencie. Tego nie zmienialiśmy. Uważaliśmy, że ta proporcja 1/3 część ogólnomedyczna i 2/3 części stomatologicznej są zgodne z europejskimi standardami.

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało zmniejszenia czasu poświęcanego na nauki morfologiczne i naukowe podstawy medycyny i przeznaczenie go na zajęcia praktyczne.

Profesjonalna komunikacja lekarska

Muszę podkreślić, że w trakcie prac zespołu ministerialnego pojawiła się ciekawa koncepcja zwiększenia efektów wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnej komunikacji lekarskiej, czego gorącym orędownikiem był prorektor ds. dydaktyki UM w Lublinie prof. Kamil Torres.

Z przyjemnością uczestniczyłem w pracach również tej grupy, bowiem zapisano tam wiele ciekawych i nowatorskich rozwiązań. Również w naszym standardzie poszerzyliśmy te zagadnienia w zakresie wiedzy w naukach behawioralnych na pierwszych latach studiów oraz umiejętności za zajęciach klinicznych.

Nowe standardy nauczania od 1 października 2023 r.?

Styczeń i luty były jeszcze miesiącami naszej wytężonej pracy. Ostatecznie z końcem lutego udało się finalnie poprawić standard na kierunku WL-S zgodnie z zaleceniami MZ. Nasze prace dobiegły końca, a teraz jej efektom będzie przyglądać się Ministerstwo Zdrowia.

Mamy zapewnienie ze strony MZ, że te standardy kształcenia wejdą w życie od 1 października 2023 r. Pozostaje jeszcze otwarta kwestia, czy zostanie utrzymany staż podyplomowy.

W naszym poprawionym standardzie to uczelnia medyczna będzie tworzyła przedmioty lub moduły na podstawie przedłożonych efektów kształcenia. Stwarza to doprawdy nowe możliwości edukacyjne, tworzenia awangardowych programów kształcenia uwzględniających specyfikę uczelni.

Daje to możliwość zrewidowania nieraz nieco zastałej konstrukcji dydaktycznej- np. powtarzania pewnych przedmiotów licealnych, czy likwidacji przedmiotów, dla których nie ma efektów.

Z drugiej strony można tworzyć wielospecjalistyczne moduły edukacyjne sprofilowane na stomatologię, pod warunkiem oczywiście posiadania odpowiedniej kadry, która będzie się chciała temu poświęcić. Ale nadchodzi czas na wizjonerów edukacyjnych, którzy przez mądre programy kształcenia będą ściągali na uczelnię najbardziej zdolną i ambitną młodzież i chcę wierzyć, że ta propozycja zmian w standardach nauczania daje taką możliwość. 

Nowy standard nauczania obejmowałby m.in.:
- europejskie proporcje części stomatologicznej i pozastomatologicznej
- odejście od skrajnego modelu przedmiotowego
- zwiększenie liczby godzin w przedklinicznym kształceniu stomatologicznym
- wprowadzenie efektów w zakresie wiedzy dotyczących postępu współczesnej stomatologii
- zwiększenie liczby procedur klinicznych wykonywanych całkowicie samodzielnie przez studenta
- uwspółcześnienie efektów wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji
- ograniczenie efektów w grupie zajęć prawno-organizacyjnych
- wprowadzenie efektów wiedzy i umiejętności w zakresie onkologii ogólnej i stomatologicznej