• Wniosek o możliwość zdawania Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie wiosennym 2023 r. trzeba złożyć za pomocą SMK do 30 listopada 2022 r.
  • W celu zdania LDEK - konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu (200 zadań, 5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa)
  • Ci, którzy nie zdali LDEK, albo złożyli go z wynikiem je  niesatysfakcjonującym, mogą przystąpić po raz kolejny do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK
  • Osoby, które przystępują do LDEK nie po raz pierwszy - muszą wnieść opłatę: 100 zł - język polski lub 340 zł - język obcy

Co zrobić, żeby przystąpić do LDEK

Przystępujący do LDEK muszą w pierwszej kolejności założyć konto w systemie SMK. W tym celu trzeba skorzystać z pośrednictwa strony internetowej SMK

Następnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania tego konta. Można to zrobić w Okręgowej Izbie Lekarskiej (tam, gdzie będzie koncentrowała się aktywność zawodowa lekarza dentysty) lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Do LDEK mogą przystąpić lekarz dentysta albo osoba, która ukończyła 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Polsce.

Do kiedy składać wnioski

Wniosek zgłoszeniowy do LDEK składa się za pomocą SMK do:

  • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych na luty;
  • 15 lipca - w przypadku egzaminów wrześniowych.

Po upływie tych terminów nie można już złożyć zgłoszenia.

Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LDEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana za pomocą SMK. 

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się w SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19239, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 lub poczta e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.

Opłaty warunkujące ponowne pisanie LDEK 

Osoby, które przystępują do egzaminu nie po raz pierwszy - muszą wnieść opłatę (100 zł). Chodzi o LDEK składany w języku polskim. Takiej opłaty nie pobiera się od osób, które nie zdały LDEK za pierwszy razem lub - pomimo zgłoszenia się do egzaminu – do niego nie przystąpiły.

Zgłoszenie do LDEK w języku obcym kosztuje 340 zł (każde zgłoszenie).

Opłatę egzaminacyjną trzeba uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń wygenerowanego podczas składania wniosku. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.

Przebieg LDEK

Zgłaszający się do LDEK, aby pisać egzamin, musi przedstawić przed egzaminem zespołowi egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

LDEK jest egzaminem testowym, składającym się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Osoby, przystępujące do egzaminu, powinny zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez konsultantów krajowych.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

Warunki zdania LDEK

W celu zdania LDEK konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.

Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.

Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.

Świadectwo zdania LDEK 

Osobie, która zdała LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo w ciągu 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo nie jest wydawane w przypadku ponownego przystąpienia do LDEK, jeżeli zdający uzyskał wynik niższy od zdobytego poprzednio.

Ci, którzy nie zdali LDEK albo złożyli go z wynikiem je  niesatysfakcjonującym, mogą przystąpić po raz kolejny do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.

Osoby, które nie ukończyły jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim albo lekarsko - dentystycznym (na wnioski tych osób, złożone za pośrednictwem SMK) dyrektor CEM wydaje świadectwa w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Aby móc wnioskować o świadectwo w systemie SMK, należy najpierw złożyć wniosek o modyfikację uprawnień na rolę absolwenta lub lekarza do Okręgowej Izby Lekarskiej bądź Naczelnej Izby Lekarskiej. Dopiero po zmianie tej roli, pojawi się możliwość złożenia wniosku o świadectwo. Dokument ten jest przesyłany listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.

Ponowne przesłanie nieodebranego świadectwa LDEK, następuje na wniosek zdającego (konieczna opłata w wysokości 15 zł).

Na wniosek zdającego - dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LDEK oraz – w przypadku błędów - dokonuje korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł (opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM).

Pytania dotyczące egzaminu LDEK można kierować telefonicznie: 515 789 272 w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl