• Wnioski o przyjęcie na studia stomatologiczne w UM w Poznaniu powinny być muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
  • Wnioski złożone do 8 kwietnia 2022 r. rozpatrzone będą najpóźniej do 29 kwietnia 2022 r.
  • Studia w języku polskim wymagają od obywateli Ukrainy znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Procedura przyjęcia studentów z Ukrainy na UM w Poznaniu

Procedura przenosin na UM w Poznaniu obywateli polskich oraz Ukrainy, będących 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającymi na terenie Ukrainy na kierunku lekarsko – dentystycznym:

* Wniosek o przeniesienie należy składać do dziekanatu wydziału.

* Dokumenty, wymagane w procedurze przenosin sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

* Rozpatrywane będą tylko wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne.

* O przeniesienie się na UMP mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli na Uczelni macierzystej co najmniej pierwszy rok studiów.

* Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

* Wnioski złożone od 25 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 rozpatrzone będą najpóźniej do 29 kwietnia 2022 r.

* Wnioski złożone od 9 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 r. rozpatrzone będą do 15 lipca 2022 r.

* Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 rozpatrzone będą do 15 września 2022 r.

* Ze względu na fakt, że studenci mogą ubiegać się o przeniesienie na kierunek, w którym proces kształcenia realizowany jest w języku polskim, obywatele Ukrainy starający się o przeniesienie muszą wykazać się znajomością języka polskiego (poziom B2).

* Kandydat musi przystąpić do egzaminu weryfikującego, który przeprowadzi Studium Języków Obcych UMP w terminie wskazanym przez Studium.

* W przypadku studentów niedysponujących, ze względu na trwający na Ukrainie konflikt zbrojny, wymaganymi w procedurze przenosin dokumentami poświadczającymi okres studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki, albo przedkładających dokumentację nie w pełni potwierdzającą ich twierdzenia w tym zakresie, dziekan wyznacza komisję dla przeprowadzenia egzaminu weryfikującego osiągnięte efekty uczenia się studenta.

* Nie ma możliwości poprawiania egzaminów określonych w punkcie 7 i 8, a nieprzystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie lub niezaliczenie egzaminu skutkuje odmową przeniesieni na studia na UMP.

* W przypadku dużej liczby równoważnych wniosków dziekan może w procedurze kwalifikacji podjąć decyzję o konieczności przystąpienia kandydatów do egzaminu formatującego lub innego wskazanego egzaminu.

* Decyzja dotycząca przeniesienie na studia na UMP jest przygotowywana indywidualnie w zależności od dotychczasowych osiągnięć studenta oraz wyników egzaminów weryfikujących i formatujących. W przypadku obywateli polskich w procedurze kwalifikacji mogą być brane pod uwagę również wyniki matury.

* Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków jest limitowana aktualnymi możliwościami finansowymi i dydaktycznymi UMP określonymi przez rektora.

*  Student ma możliwość ponownego ubiegania się o przeniesie na UMP, ale nie wcześniej jak po upływie 3 miesięcy od daty wydania przez dziekana negatywnej decyzji.