• Ogłoszono konkurs na dwa stanowiska wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej PUM
 • Wymagany co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • Zatrudnienie na cztery lata
 • Termin składania dokumentów upływa 22 września 2023 r.

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej  PUM. Wykładowcy poszukiwani

Dwa wakaty - stanowiska wykładowców ogłoszono w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Proponowane jest zatrudnienie na czas określony, a dokładnie na 4 lata.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym (weryfikowaną na podstawie oświadczenia),
 • udokumentują swoje aktualne lub w przeszłości zaangażowanie w studenckim kole naukowym lub opiece mentorskiej lub posiadają list polecający/rekomendację od podmiotu, na rzecz którego świadczyły pracę lub usługi lub z którym współpracowały (zalecane),
 • uzyskały pozytywną opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć:

 • zgłoszenie kandydatury do konkursu - wniosek,
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie/dyplom nadania stopnia doktora),
 • prawo wykonywania zawodu
 • kopie świadectw pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym,
 • opinia dziekana i kierownika jednostki,
 • dokumenty potwierdzające zaangażowanie w studenckim kole naukowym lub opiece mentorskiej lub list polecający/rekomendujący od podmiotu, na rzecz którego świadczyły pracę lub usługi lub z którym współpracowały (zalecane).

Termin składania dokumentów: 22 września 2023 r., godz. 15.00.  do Działu Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1  

Zakończenie konkursu  do dnia 30 września 2023 roku.