Wymagania:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim,
- biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

Dodatkowe kwalifikacje:
- umiejętność wykonywania pomocy dydaktycznych w zakresie techniki dentystycznej, oraz wykonywania prostych napraw sprzętu w pracowni techniki dentystycznej.

Wymagane dokumenty:
- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy.

Wymagane oświadczenia:
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, WUM będzie dla kandydata
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Dokumenty należy składać do 6 września 2021r., do godz. 15.00.

Dokumenty są przyjmowane: pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila; dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Informacje na temat konkursu: tel.: 225 720 185, e-mail: konkursy@wum.edu.pl.