Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim ze studentami polsko i anglojęzycznymi,
- biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

Dodatkowe kwalifikacje, które będą atutem:
- działalność naukowa potwierdzona autorstwem co najmniej jednej pracy oryginalnej w czasopismach naukowych ujętych w wykazie MEiN,
- zaangażowanie w działalność naukową i kliniczną w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Potrzebne dokumenty:
- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM). 

Termin składania dokumentów: 27 grudnia 2021 do godz. 15:00