Trwa  konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jakie wymagania stawiane są kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim ze studentami polsko- i anglojęzycznymi,
- biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

Dobrze widziane dodatkowe kwalifikacje:
- działalność naukowa potwierdzona autorstwem co najmniej jednej pracy oryginalnej w czasopismach naukowych, ujętych w wykazie MEiN,
- zaangażowanie w działalność naukową i kliniczną w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Potrzebne dokumenty:
- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy.

Termin składania dokumentów: 24 maja 2021r., do godz. 15.00.
Przyjmowane będą dokumenty napisane w języku polskim, przesłane pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru
referencyjnego w tytule e-maila (nr ref. AO/1220 - 36/2021); dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane.