Jakie wymagania są stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy magistra,
- licencjonowany technik dentystyczny,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim,
- biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

Dodatkowe kwalifikacje umiejętność wykonywania:
- pomocy dydaktycznych w zakresie techniki dentystycznej,
- prostych napraw sprzętu w pracowni techniki dentystycznej.

Potrzebne dokumenty:
- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM).

Termin składania dokumentów: 22 listopada 2021 r., do godz. 15.00.
Dokumenty przyjmowane są w języku polskim, przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila (nr ref. AO/1220 - 89/2021 I).