Kto może się ubiegać o stanowisko kierownika w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego?

  Wymagane kwalifikacje:

- tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
- tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
- specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii,
- doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie
uniwersyteckim,
- znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
- doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
- biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunku lekarsko-dentystycznym lub lekarskim,
- uprawnienie do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Potrzebne dokumenty:

- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (jeśli dotyczy),
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM).

Termin składania dokumentów: 23 lipca 2021r., do godz. 15.00.

Przyjmowane będą dokumenty w języku polskim i przesłane pocztą elektroniczną na adres: konkursy.kierownicy@wum.edu.pl (z podaniem numeru referencyjnego - AO/1220 - 49/2021 -w tytule e-maila).
Dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane.