PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wrocławska stomatologia urządza nabór na stanowisko asystenta

en
21-10-2020, 12:50
Wrocławska stomatologia urządza nabór na stanowisko asystenta UM we Wrocławiu (fot. Tomasz Walów)
Praca czeka na asystenta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej, Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji oraz w Katedrze i Zakładzie Patologii Jamy Ustnej naWydziale Lekarsko - Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wymagania wobec kandydatów:
1) dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
2) tytuł zawodowy: lekarz - dentysta
3) pełne prawo wykonywania zawodu
4) dobra znajomość języka angielskiego
5) kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
6) oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.):
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystają z pełni praw publicznych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu
nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w
uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5
lat
- posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

Potrzebne dokumenty:
1) wniosek konkursowy 
2) kwestionariusz osobowy, 
3) dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych
4) zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów 
5) spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną
UM we Wrocławiu,
6) informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych
realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7) zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego
kryterium punktowego w Uczelni
8) kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o
okresie trwania studiów doktoranckich,
9) oświadczenia określone w Regulaminie konkursu

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-4258 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów na oba stanowiska: 19 listopada 2020r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 4 miesięcy - liczonym od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – nie zapewnia mieszkania.

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM we Wrocławiu  

POLECAMY W SERWISACH