PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wrocław: wakat na stanowisku asystenta na stomatologii

kan
14-10-2020, 10:22
Wrocław: wakat na stanowisku asystenta na stomatologii Możliwości naukowej kariera dla ortodonty na UM we Wrocławiu (fot. pixabay)
Trwa konkurs otwarty na stanowisko asystenta w trupie badawczo-dydaktycznej  w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wymagania stawiane kandydatom:

- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM,
- tytuł zawodowy - lekarz dentysta,
- pełne prawo wykonywania zawodu,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2020 poz. 85 z dnia 20.01.2020 r) tj :

- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystają z pełni praw publicznych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat,
- posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

Potrzebne dokumenty:

-  wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów,
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
-  informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
- oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Termin składania dokumentów: 12 listopada 2020 r.

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM we Wrocławiu  

POLECAMY W SERWISACH