PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wrocław: wakat dla dentysty z naukowymi ambicjami

Autor: nieck • Źródło: en
01-09-2020, 11:04
Wrocław: wakat dla dentysty z naukowymi ambicjami UM we Wrocławiu (fot. Tomasz Walów)
Trwa konkurs na funkcję kierownika w Samodzielnej Pracowni Stomatologii Cyfrowej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
- posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
- legitymować się tytułem zawodowym lekarza,
- posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki-Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją,
- wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi. 

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania
konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
- życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
- odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
- spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
- informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
- deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
- informacja o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
- oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,
- opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypdaku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
- ewentualne referencje lub opinie,
- w przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz
osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają
dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym, kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego;  ul. Krakowska 26 50-426 Wrocław

Termin składania dokumentów: 28 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH