• Wioski o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2023 r. można składać do 2 stycznia 2023 r.
  • Egzamin testowy PES polega na rozwiązaniu 120 pytań zawierających pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy.
  • Część testową PES zdaje się po uzyskaniu co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów
  • Osoby, które przystępują do PES co najmniej po raz trzeci, muszą wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł.  

Zgłoszenia do PES można dokonać wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie za pośrednictwem strony internetowej.

Konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo okręgowej izbie lekarskiej.

Lekarze po raz pierwszy zdający PES

Lekarze tacy, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody (ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych) o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.

Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PES. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

Lekarze, którzy już byli dopuszczeni do PES

Lekarze tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PES.

Opłaty egzaminacyjne

Osoby, które przystępują do PES co najmniej po raz trzeci, muszą wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł. Trzeba uiścić ją najpóźniej w ciągu pięciu dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń (wyjątkowo 2 stycznia 2023 r. z uwagi na to, że 31 grudnia 2022 r. jest sobotą). Brak opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

PES wiosenny jest organizowany od 1 marca do 30 kwietnia

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

Lekarz może składać PES pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Przebieg testowej części PES

  • Egzamin testowy wchodzący w skład PES polega na rozwiązaniu 120 pytań zawierających pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy.
  • Część testową PES uważa się za zaliczoną z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu przez lekarza co najmniej 60 proc. maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
  • Wynik PES jest przekazywany lekarzowi za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.
  • Lekarz, który nie przystąpił do PES w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny z PES, może przystąpić do PES w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W takim wypadku konieczne jest ponowne zgłoszenie za pomocą SMK.
  • Wynik pozytywny z części PES jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu testowego.
  • Lekarzowi, który złożył PES, dyrektor CEM wydaje dyplom PES w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacje w sprawie PES udzielane są pod numerami telefonów.