• Konkurs na stanowisko kierownika w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej we Wrocławiu trwa od 12 maja
 •  Kandydaci powinni wykazać się osiągnięciami w dziedzinie protetyki stomatologicznej  oraz doświadczeniem dydaktycznym
 • Kandydaci mają mieć tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • Konkurs trwa do 10 czerwca

Szansa na karierę w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego UM we Wrocławiu ogłosił konkurs otwarty na funkcję kierownika w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Warunki stawiane kandydatom:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora
  habilitowanego nauk medycznych,
 • tytuł zawodowy lekarza - dentysty,
 • specjalizacja odpowiadająca profilowi działalności jednostki,
 • osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i w kształceniu młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

Potrzebne dokumenty:

 • podanie,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”, https://www.umed.wroc.pl/konkursy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
 • życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
 • odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
 • odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
 • informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
 • zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
 • opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
 • inne referencje lub opinie.

W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia potwierdzające:

 • odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, 
 • dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne,
 • prowadzenie studiów w języku obcym,
 • kierowanie grantem naukowym,
 • promotorstwo przewodów doktorskich,
 • opracowanie wzoru użytkowego lub patentu,
 • zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

  Termin składania dokumentów:  10 czerwca 2022 r. 
  Dziekanat Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26