• Do objęcia wakat na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego. Zgłoszenia do 10 listopada
 • Preferowani kandydaci z dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

Asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. Jakie obowiązki

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Praca w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie na czas określony

 Zadania związane ze stanowiskiem asystenta w w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • co najmniej stopień magistra lub równorzędny,
 • predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej,
 • ukończone studia wyższe z zakresu nauk medycznych na kierunku dentystycznym,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim, 
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe. 

Warunki oferowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny

Zatrudniona osoba na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej ma zapewnione:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
  atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych. 

Termin składania ofert: 10 listopada 2022 r., do godz. 23:59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.

Dokumenty potrzebne kandydatowi

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja przystąpienia do konkursu,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
  (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
  inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).