• Podczas Targów Warsaw Dental Medica Show w Nadarzynie (7 - 9 września) będzie miał miejsce VI Kongres Stomatologii zorganizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • Wśród wiodących tematów: endodoncja, stomatologia estetyczna i periodontologia
 • Interesująco zapowiada się panel dyskusyjny na temat kompetencji w leczeniu pacjentów stomatologicznych w kształceniu podyplomowym

VI Kongresu Stomatologii PTS

Tematyka wykładów prezentowanych podczas VI Kongresu Stomatologii będzie głównie dotyczyła stomatologii przyszłości.

Kongres ma być kwintesencją wiedzy od specjalistów dla klinicystów. Wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza, to właśnie jest nadrzędnym celem VI Konferencji Stomatologii PTS. 

Ciekawie zapowiada się panel dyskusyjny na temat kompetencji w leczeniu pacjentów stomatologicznych w kształceniu podyplomowym. Dyskusja dotyczyć będzie nie tylko specjalizacji, choć ona wydaje się być najważniejsza.

W ostatnim czasie pojawiały się nowe formy kształcenia, w postaci umiejętności, mikrokwalifikacji, odznak cyfrowych czy też studiów podyplomowych (MSc).

Jakie to ma znaczenie w procesie kształcenia, gdzie to pozycjonuje lekarza stomatologa (lekarza dentystę) i jakie nabędzie on uprawnienia po uzyskaniu takich form kształcenia?

O tym właśnie będą dyskutować specjaliści, naukowcy, przedstawiciele MZ, prezesi okręgowych Izb lekarskich, reprezentanci NRL, uniwersytetów, prezesi towarzystw naukowych oraz studenci stomatologii.

Program Kongresu Stomatologii 7 września - wykłady 

10:00 Otwarcie Kongresu i Konferencji Stomatologicznej

10:15 – 11:15 dr n. med. Hubert Gołąbek
Endodoncja mikrochirurgiczna – wskazania praktyczne

Endodoncja mikrochirurgiczna jest nieodłączną częścią współczesnej endodoncji. To cała gałąź procedur pozwalających na długoczasowe zachowanie zęba w jamie ustnej w przypadku braku możliwości przewidywalnego przeprowadzenia leczenia endodontycznego od strony korony zęba.

Są to nie tylko zabiegi mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia, ale również te związane między innymi z zaopatrzeniem resorpcji zewnętrznej czy perforacji korzenia. W trakcie wykładu zostaną przedstawione kliniczne wskazania oraz kryteria kwalifikacji do zabiegów endodoncji mikrochirurgicznej, aby słuchacze mieli możliwość wkroczenia w świat endodoncji od strony korzenia, dzięki zdobyciu kluczowej, opartej na dowodach naukowych wiedzy w tym zakresie.

11:15 – 12:15 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Bioceramika w endodoncji – nie tylko w tzw. trudnych przypadkach, ale i na co dzień

Uczestnicy wykładu zostaną zapoznani z obecnie dostępnymi na rynku materiałami bioceramicznymi stosowanymi w leczeniu endodontycznym zębów.

Na podstawie przypadków omówione zostanie ich zastosowanie w tzw. trudnych przypadkach, jak i podczas standardowego leczenia kanałowego. Zaprezentowane zostaną nowe metody, które wprowadzono do endodoncji w związku z dostępem do hydraulicznych cementów krzemowo-wapniowych.

14:00 – 15:00 prof. Hande Sar Sancaklı
Aktualne protokoły cementowania adhezyjnego 

Cementowanie adhezyjne to złożona procedura, która wymaga znajomości zasad adhezji i przestrzegania protokołu klinicznego w celu uzyskania trwałego połączenia między strukturą zęba a materiałem odtwórczym.

Współczesne materiały adhezyjne umożliwiają stosowanie pełnoceramicznych uzupełnień pośrednich we wszystkich sytuacjach, w których najważniejsza jest maksymalna estetyka i biokompatybilność. Jednak wskaźniki awaryjności niektórych materiałów spowodowały poszukiwanie najlepszej możliwej metody cementowania.

Adhezyjne cementowanie koron pełnoceramicznych stawia wysokie wymagania zarówno lekarzowi dentyście, jak i systemowi adhezyjnemu ze względu na specjalny projekt przygotowania wymagany do cementowania adhezyjnego.

Wykład będzie obejmował, oparty na dowodach, przegląd nowych materiałów adhezyjnych i protokołów w celu usprawnienia procedur klinicznych i zapewnienia przewidywalnych, powtarzalnych wyników w codziennej praktyce klinicznej.

15:00 – 16:00 prof. Ali Cekici
Skuteczne niechirurgiczne leczenie periodontologiczne w codziennej praktyce stomatologicznej

Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne, zwane także terapią fazy I lub wstępną terapią przyzębia, jest jednym z najważniejszych etapów w systemowej strukturze podejścia do leczenia periodontologicznego.

Filozofia stojąca za tym podejściem daje szansę na powodzenie w zakresie wyleczenia zapalenia przyzębia i zdrowych tkanek przyzębia na dłuższy czas.

Dzięki zwiększonej wiedzy na temat patogenezy chorób przyzębia oraz postępowi technologicznemu można uzyskać lepsze i przewidywalne wyniki leczenia w leczeniu niechirurgicznym.

Kiedy pojawiają się objawy choroby zapalnej wokół implantów dentystycznych, strategie leczenia opierają się również na wiedzy z chorób przyzębia.

Podczas wykładu omówione zostanie:

 • niechirurgiczne leczenie periodontologiczne w praktyce klinicznej;
 • postępy w narzędziach i urządzeniach, które są wykorzystywane podczas leczenia.

Program Kongresu Stomatologii 7 września - warsztaty

11.00 – 12.00 hig. stom. Magdalena Michałowska, trener SDA
ABC pracy skalerem

Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy:

 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu usuwania zmineralizowanych złogów;
 • jak ustawić tip;
 • jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny;
 • jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy ze skalerem

 Przerwa 12:00 – 13:00

 13.00 – 14.00 hig. stom. Olga Grabowska, trener SDA
Prawidłowa praca piaskarką

Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy:

 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu piaskowania;
 • jak ustawić dyszę piaskarki;
 • jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny;
 • jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy z piaskarką

14.30 – 15.30 dr n. med. Katarzyna Ostrowska, hig. stom
Pacjent perio w gabinecie higieny

Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy:

 • kim jest pacjent perio;
 • jak wygląda procedura przyjęcia pacjenta perio w gabinecie higieny;
 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu profesjonalnej higienizacji;
 • jak zmotywować pacjenta do przestrzegania zaleceń;
 • jak zaplanować prawidłową kontrolę mechaniczną i chemiczną biofilmu pacjenta perio

Program Kongresu Stomatologii 8 września - wykłady 

10:00 Otwarcie drugiego dnia konferencji

10:00– 11:00 dr hab. n. med. Bartłomiej Górski
Zamień wyzwanie w okazję, czyli biologiczna regeneracja tkanek przyzębia

Ubytki w obrębie tkanek twardych i miękkich przyzębia pogarszają rokowanie dotyczące zachowania zęba oraz często utrudniają realizowanie kompleksowych planów leczenia. Zabiegi chirurgiczne z zakresu regeneracji tkanek pozwalają na zachowanie funkcji i estetyki, ale wymagają od nas zarówno wiedzy, wyobraźni, jak też konkretnych umiejętności manualnych.

Prowadzący prosi słuchaczy o wcześniejsze przemyślenie następujących kwestii:

 • Jakie są wskazania i przeciwwskazania do ekstrakcji zęba, zwłaszcza w odcinku estetycznym?
 • Kiedy wybierać odbudowę utraconego zęba za pomocą wszczepu stomatologicznego, a w jakich przypadkach decydować się na wykonanie mostu protetycznego?
 • W jakich sytuacjach klinicznych możliwa jest implantacja natychmiastowa, a kiedy nie powinno się jej wykonywać?
 • Jakie biomateriały mają największy potencjał w regeneracji tkanek przyzębia?
 • Jakie jest rokowanie dotyczące zachowania zęba ze zredukowanym przyzębiem?

Obecność recesji dziąsła lub ubytku policzkowej blaszki kostnej, szczególnie w odniesieniu do odcinka estetycznego, w sposób oczywisty komplikuje procedurę chirurgiczną, ale czy stanowi przeciwwskazanie do zabiegu regeneracyjnego?

W trakcie spotkania wykładowca chciałby przedstawić nowoczesne podejście chirurgiczne do zabiegów z zakresu regeneracji tkanek przyzębia nie tylko w przypadku korzystnych warunków wyjściowych, ale przede wszystkim, gdy konieczna jest odbudowa zarówno tkanek twardych, jak i miękkich.

Poruszony zostanie temat poprawy rokowania dotyczącego zachowania zębów ze zredukowanym przyzębiem. Padnie odpowiedź na pytanie jak traktować takie zęby w kontekście planów leczenia interdyscyplinarnego. 

11:00 – 12:00 lek. dent. Agnieszka Nieścieronek
Implantologia nie jest trudna. Od prostych implantacji do nawigowanych zabiegów implantoprotetycznych – czyli jak to ugryźć?

Z jednej strony implant to tylko kawałek tytanu wprowadzony w kość, z drugiej ogrom wiedzy potrzebny, żeby efekt tej implantacji był przewidywalny i długoterminowy.

Jak planować leczenie implantoprotetyczne?

Jak wdrożyć leczenie implantologiczne do kompleksowych planów leczenia, które wymagają współpracy kilku specjalistów?

Jak przejść od prostych zabiegów implantacji do zabiegów wspomaganych cyfrowo?

Planowanie, harmonogram, przebieg procesu leczenia i efekty na podstawie przypadków własnych.

12:15 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:00 lek. dent. Bartosz Mulawa
Implantologia przemyślana – czyli nowe rozwiązania implantologiczne w celu osiągnięcia przewidywalnych efektów leczenia

W prezentacji przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami klinicznymi pacjentów.

Jak na co dzień wygląda praca Bartosza Mulawy?

Czy planowanie ma tak wielkie znaczenie w praktyce?

Nie zabraknie ciekawych przypadków klinicznych, powiem, co robić, by nie popaść w rutynę i uniknąć wypalenia zawodowego.

15:00 – 16:00 dr hab. n. med. Piotr Majewski
Ekstrakcja zęba i co dalej?

Usunięcie zęba niesie za sobą konsekwencje polegające na zaniku kości wyrostka zębodołowego oraz architektury tkanek miękkich otaczających koronę zęba. Odbudowa protetyczna mostami protetycznymi opartymi o zęby sąsiednie lub koronami osadzonymi na wszczepach niesie za sobą problemy natury funkcjonalnej i estetycznej.

 • Czy można zapobiec resorpcji kości po usunięciu zęba?
 • Jak wpłynąć na zachowanie struktur tkanek miękkich w okolicy przyszłych uzupełnień protetycznych?
 • Czy każdy zębodół poekstrakcyjny jest taki sam?
 • Czy można implantować wszczep śródkostny w zębodół bezpośrednio po ekstrakcji i po co?
 • Kiedy przeprowadzać zabiegi odtwórcze i jakimi biomateriałami? Czy zawsze kość autogenna to „złoty standard”?
 • Czym różni się strefa „estetyczna” od „nieestetycznej”?
 • Jakie są parametry oceny rezultatu końcowego zabiegów odtwórczych?
 • Czy zawsze regenerujemy kość po to, by wprowadzić implant?

Te i inne zagadnienia zostaną przedstawione podczas wykładu, który oparty będzie w całości na własnym materiale klinicznym.

Program Kongresu Stomatologii 8 września - warsztaty

10.00 – 11.00 hig. stom. Magdalena Michałowska, trener SDA
ABC pracy skalerem

Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy:

 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu usuwania zmineralizowanych złogów;
 • jak ustawić tip;
 • jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny;
 • jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy ze skalerem

11.00 – 11.45 hig. stom. Paulina Mintzberg-Wachowicz
Profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży

Podczas spotkania wykładowca przekaże informacje jak przeprowadzić prawidłowa profilaktykę przeciw próchnicową, zarówno w gabinecie jak i w domu.

 11:45 – 12:00 Przerwa
12.00 – 14.00 | lek. stom. Paweł Andersz
Abrazja powietrzna – bezbolesne, minimalnie inwazyjne leczenie i zwiększona adhezja

Część teoretyczna warsztatu. Podstawowe informacje o abrazji powietrznej i zastosowaniach w gabinecie stomatologicznym:

 • rodzaje piaskarek;
 • piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne;
 • różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody;
 • zasady pracy minimalnie inwazyjnej;
 • praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy.

Część praktyczna warsztatu. Demonstracja i warsztat praktyczny z użyciem piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym PrepStart H2O oraz mikropiaskarki abrazyjnej Microetcher IIa (produkty Danville Materials / Zest Dental Solutions USA).

Ćwiczenia praktyczne na zębach fantomowych oraz płytkach szklanych – zapoznanie się z techniką pracy abrazją powietrzną.

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m.in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowo-korzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu);
 • piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne;
 • różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody;
 • praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy;
 • prezentacja przypadków.

14.30 –15.15 dr n.med. Katarzyna Ostrowska hig. stom.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w motywacji pacjenta

Zmotywowany i współpracujący pacjent to nie tylko element przyjemnej pracy ale też spektakularnych efektów jakie można osiągnąć w higienie jamy ustnej. Jak zatem podnieść zaangażowanie pacjenta w proces szczotkowania zębów? Naprzeciw wychodzą nam nowoczesne technologie wykorzystujące szczoteczkę magnetyczną iO oraz sztuczną inteligencje!

Podczas warsztatu uczestnik będzie miał możliwość:

 • wypróbować zastosowania sztucznej inteligencji;
 • zrozumieć jak, kto i w jakich sytuacjach klinicznych uzyskuje korzyść z użycia nowych technologii.

Program Kongresu Stomatologii 9 września - panel dyskusyjny i wykłady

10:00 Otwarcie trzeciego dnia Konferencji

10:15 – 11:30 Panel dyskusyjny moderator - dr n. med. Jacek Kotuła - sekretarz generalny PTS

Kompetencje w leczeniu pacjentów stomatologicznych, przez lekarzy dentystów bez i ze specjalizacją oraz nowe formy kształcenia podyplomowego (umiejętności, mikrokwalifikacje, odzanki cyfrowe) i studia masterskie

 •  prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
 • dr hab. n. med. Edward Kijak

 Zaproszeni goście: 

prof. dr hab. Beata Kawala - konsultant Krajowa w dziedzinie oOrtodoncji

Paweł Barucha - wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej ds. stomatologii

prof. dr hab. Ryszard Gellert - dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 11:30 – 12:15 lek. dent. Agnieszka Peret
Praktyczna wiedza periodontologiczna dla lekarzy ogólnie praktykujących

Skuteczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia wymaga umiejętnego przeprowadzenia wszystkich etapów leczenia periodontologicznego: od prawidłowej diagnostyki, poprzez leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne, aż do doprowadzenia pacjenta do fazy podtrzymującej.

Wykład zaprezentuje najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące diagnostyki i świadomego planowania kompleksowego leczenia pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz przygotowania pacjenta do dalszych etapów terapii.

12:15 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 dr Błażej Szczerbaniewicz
Cyfrowe planowanie uśmiechu z Invisalign Smile Architect. Jak narzędzia cyfrowe mogą wspomóc proces planowania leczenia odtwórczego?

Ortodoncja jako specjalistyczna dziedzina stomatologii zajmuje się przede wszystkim diagnostyką, profilaktyką zębowych i kostnych wad zgryzu. Rozwój technologiczny dał możliwość trójwymiarowego planowania leczenia. Poprzez dynamiczny rozwój nowych metod leczniczych wymagana jest bardziej precyzyjna diagnostyka.

Wykorzystując tomografię komputerową, możemy dokładniej ocenić oraz zakwalifikować wady ortodontyczne w tym zaburzenia relacji szczęki i żuchwy. Często jednak nie nadają się one do leczenia wyłącznie ortodontycznego, zwłaszcza gdy występują wraz ze stłoczeniami.

Wady tego rodzaju powinny być leczone przez interdyscyplinarny zespół ortodontyczno-chirurgiczny. W większości przypadków korekta położenia szczęki prowadzi do funkcjonalnej i estetycznej poprawy.

Coraz częściej w leczeniu wad ortognatycznych zastosowanie znajduje medycyna regeneracyjna, która jest już znana w chirurgii rekonstrukcyjnej. Błędem jest ignorowanie zaburzeń szkieletowych u dorosłych pacjentów w nadziei, że można wpłynąć na tworzenie kości przez ortodontyczny ruch zęba.

14:00 – 15:00 prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Zmiany kostne wokół obciążonych wszczepów zębowych

Leczenie implantologiczne jest powszechnie stosowane. U pacjentów z odpowiednimi warunkami kostnymi jest wręcz technicznie łatwe do wykonania, a wybór wszczepów jest bardzo szeroki. Leczenie to jest też bardzo skuteczne.

Ze tego względu ciekawe i ważne wydaje się obserwowanie zachowania kości stykającej się z obciążonym czynnościowo wszczepem. Autor stara się powiązać jakość kości z wielkością obserwowanego zaniku brzeżnego i rokowaniem długoterminowego utrzymania się wszczepu zębowego.

15:00 Dyskusja

15:30 Podsumowanie i zakończenie kongresu

Program Kongresu Stomatologii 9 września - warsztaty

10.00 – 11.00 mgr Katarzyna Kołodziej hig. stom.
Prawidłowa postawa ciała a ergonomia środowiska pracy w praktykach stomatologicznych

Dlaczego boli kręgosłup, głowa, ssż, kończyny - wpływ nieergonomicznej pracy siedzącej przy pacjencie; walka z bólem kręgosłupa oraz profilaktyka schorzeń narządu ruchu - ćwiczenia, autorelaksacja i autoterapia; ergonomia w stomatologii - prawidłowo dostosowane stanowisko pracy higienistki stomatologicznej i pozostałych członków zespołu stomatologicznego - strefy pracy, oświetlenie, fotele ergonomiczne, aktywne siedziska, praca w powiększeniu.

11.00 – 11.45 dr n.med. Katarzyna Ostrowska hig. stom.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w motywacji pacjenta

Zmotywowany i współpracujący pacjent to nie tylko element przyjemnej pracy ale też spektakularnych efektów jakie można osiągnąć w higienie jamy ustnej. Jak zatem podnieść zaangażowanie pacjenta w proces szczotkowania zębów? Naprzeciw wychodzą nam nowoczesne technologie wykorzystujące szczoteczkę magnetyczną iO oraz sztuczną inteligencje!

Podczas warsztatu uczestnik będzie miał możliwość:

 • wypróbować zastosowania sztucznej inteligencji;
 • zrozumieć jak, kto i w jakich sytuacjach klinicznych uzyskuje korzyść z użycia nowych technologii.

12.15 – 13.00 mgr Anna Michalska hig. stom.
Higiena jamy ustnej dziecka w placówkach przedszkolnych

Podczas warsztatu uczestnik będzie miał możliwość:

 • wypróbować zastosowania sztucznej inteligencji;
 • zrozumieć jak, kto i w jakich sytuacjach klinicznych uzyskuje korzyść z użycia nowych technologii.

Podczas warsztatów wykładowca przedstawi rozwiązania z zakresu edukacji na temat zdrowia jamy ustnej w placówkach przedszkolnych. Czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia jako pedagog nauczania przedszkolnego zaproponuje sprawdzone strategie edukacyjne.

13:00  14:30 Przerwa

14.30 – 15.30 dr n. med. Katarzyna Ostrowska, hig. stom
Remineralizacja i estetyka w praktyce higienistki stomatologicznej

Białe plamy to nie tylko problem estetyczny ale przede wszystkim początek demineralizacji tkanki zęba.

 • Z problemem demineralizacji szkliwa boryka się coraz więcej pacjentów – jak możemy im pomóc?
 • Czy higienistka stomatologiczna może realnie przeciwdziałać i leczyć obszary zdemineralizowane, a jeżeli tak to jakie zabiegi warto polecać?
 • Na te i inne pytania odpowie prelegentka podczas wykładu i case study.