• Lekarz, lekarz dentysta może zwrócić się do struktur samorządowych o wyjaśnienie wątpliwości co do realizowania szkoleń, w trakcie których słuchaczami są medycy nieuprawnieni do wprowadzania uzyskanej wiedzy np. do poszerzania zakresu realizowanych procedur medycznych.
  • Zdaniem NRL, szkolenie osób nieposiadających uprawnień do wykonywania procedur medycznych lub udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie przekazywanej wiedzy jest zjawiskiem negatywnym.

Lekarz,  lekarz dentysta nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach, dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych, jeśli uczestnikami takiego zdarzenia mają być osoby niemające uprawnień do udzielania świadczeń lub wykonywania procedur medycznych, stanowiących przedmiot tego szkolenia, podkreśla w uchwale z 28 stycznia 2022 r. NRL.

Uchwała nie dotyczy:
- szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego zawodów medycznych (przy czym użyty uchwale termin „zawody medyczne” nie obejmuje zawodów wymienionych w projekcie ustawy z 20 stycznia 2022 r. o niektórych zawodach medycznych);
- kursów pomocy przedmedycznej,
- wykładów, w ramach których ogólny opis procedur i świadczeń jest elementem wzbogacającym zasób wiedzy szkolenia w zawodach niemedycznych lub wykładów,
- wykładów, których tematem jest zaznajomienie słuchaczy ze zdobyczami nauk medycznych. 

Można skonsultować wątpliwości 

Lekarz, lekarz dentysta ma prawo zwrócić się NRL, do okręgowej rady lekarskiej, której jest członkiem lub na terenie której ma dojść do szkolenia o wyjaśnienie wątpliwości co do uprawnień poszczególnych grup zawodowych do udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych.

Dlaczego uchwała jest potrzebna

Zdaniem NRL szkolenie przez kogokolwiek osób nieposiadających uprawnień do wykonywania procedur medycznych lub udzielania świadczeń zdrowotnych jest zjawiskiem negatywnym. W wielu przypadkach przyczynia się do naruszania przez szkolone osoby przepisów prawa.

Niestety, szkolenie przeprowadzane przez lekarzy, lekarzy dentystów legitymizuje  ewentualną późniejszą działalność osób szkolonych, gdyż daje błędne wrażenie legalności i dopuszczalności wykonywania przez nie  procedur czy świadczeń, skoro osobą uczącą był medyk.

Najczęściej taka nieuprawniona działalność lecznicza prowadzona jest w zakresie medycyny estetycznej oraz świadczenia udzielane pacjentom stomatologicznym. 

Temat ten wiąże się z materiałem: O nieuprawnionych działaniach w zakresie medycyny estetycznej

Więcej na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.