Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów przewidują, że za niektóre formy doskonalenia zawodowego lekarz może uzyskać określoną (ograniczoną) liczbę punktów wliczanych do ewidencji doskonalenia zawodowego, co w sposób nieuzasadniony utrudnia rozliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego. Ograniczenia te powinny zostać uchylone - uważa NRL. 

Ponadto NRL ponowiła postulat uznania kosztów ponoszonych przez lekarza i lekarza dentystę na doskonalenie zawodowe za koszty uzyskania przychodu. Nałożenie na lekarzy i lekarzy dentystów ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, potwierdzonego uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych - oznacza, że dla lekarzy realizacja tych szkoleń i ponoszone na nie koszty są ściśle związane z wykonywaniem zawodu. Jako koszt niezbędny do prawidłowego wykonywania zawodu, powinny zawsze stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu prawa podatkowego.

Część z apelu nr 9/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 czerwca 2015 r.