• Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum) w rankingu Perspektyw 2023 przewodzi w stawce uczelni medycznych, w ramach kierunku stomatologicznego oraz na liście wszystkich uczelni akademickich
 • Podobnie na cele rankingu UJ (CM) znajduje się w zestawieniu, gdy ocenie poddana jest cała uczelnia medyczna
 • Wystąpiła duża różnica notowań z udziałem WUM (6. pozycja w kategorii kierunku lekarsko - stomatologicznego) i 2. - w zestawieniu uczelni jako całości

Ranking uczelni medycznych kształcących stomatologów

Najnowszy ranking uczelni medycznych 2023 autorstwa Perspektyw, uszeregowanych pod względem wyników kształcenia lekarzy dentystów   

Zestawienie uczelni medycznych w kategorii open 

W rankingu wszystkich uczelni akademickich 2023 r. na pierwszym miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, który wyprzedził lidera z 2022 r. - Uniwersytet Warszawski.

Ranking, dotyczący wyłącznie studiów lekarsko – stomatologicznych, jest inny niż zestawienie traktujące łącznie wydziały lekarskie i lekarsko – stomatologiczne.

Ranking UM w kategorii open:

 • CM UJ
  2023 poz. 1 wsk. 100
  2022 poz. 2
 • WUM
  2023 poz. 7 wsk. 75,2
  2022 poz. 12
 • GUMed
  2023 poz. 9 wsk. 73,5
  2022 poz. 7
 • UM w Łodzi
  2023 poz. 11 wsk. 72,5
  2022 poz. 9
 • PUM
  2023 poz. 12 wsk. 71,2
  2022 poz. 16
 • UM w Poznaniu
  2023 poz. 16 wsk. 70,4
  2022 poz. 16
 • UM we Wrocławiu
  2023 poz. 16 wsk. 70,2
  2022 poz. 20
 • UM w Białymstoku
  2023 poz. 20 wsk. 68,4
  2022 poz. 21
 • UM w Lublinie
  2023 poz. 23 wsk. 67,5
  2022 poz. 21
 • SUM w Katowicach
  2023 poz. 36 wsk. 57,8
  2022 poz. 37

Zasady tworzenia rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2023 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów.

Prestiż - 12 proc.
Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (pracownicy uczelni, którzy uzyskali tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w latach 2018-2022). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta.

Absolwenci na rynku pracy - 12 proc.

Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik odzwierciedlający pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MEiN z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2017-2020).

Potencjał naukowy - 15 proc.

Ewaluacja działalności naukowej – suma ocen (kategorii) nadanych poszczególnym dyscyplinom, które w danej uczelni podlegały ocenie KEN w ramach ewaluacji, ważona liczbą pracowników prowadzących działalność naukową w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ocenianych dyscyplinach (tzw. liczba N) i odniesiona do całkowitej liczby tych pracowników. 

Innowacyjność - 8 proc.

Patenty i prawa ochronne w Polsce – liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce w latach 2020-2022 w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową, przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz części nauk społecznych. 

Efektywność naukowa - 28 proc.

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych w latach 2021-2022 w odniesieniu do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. 

Warunki kształcenia - 10 proc.

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie w grupach pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych (prof. z wagą 2,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz dr z wagą równą 1,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). 

Umiędzynarodowienie - 15 proc.

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (Uwaga: uczelnie, które mają wskaźnik umiędzynarodowienia co najmniej 30 procent, otrzymują maksymalną liczbę punktów).