PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Uniwersytety Medyczne poszukują asystentów

Autor: katkiel • Źródło: katkiel
02-01-2014, 09:09
Uniwersytety Medyczne poszukują asystentów Uniwersytety Medyczne poszukują asystentów (foto: freedigitalphotos)
Do 20 stycznia 2014 r. można ubiegać się o stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zaś konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potrwa do 17 stycznia 2014 r.

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie potrwa do 20 stycznia 2014 r.

O stanowisko asystenta może się ubiegać osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora (rektor może odstąpić od tego warunku po zasięgnięciu opinii senatu),
2) posiada predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego wyrażone w opinii opiekuna naukowego, uwzględniającej w szczególności dane: o pracy w studenckim ruchu naukowym, wyróżniającej się pracy magisterskiej lub doktoranckiej (zalecane),
3) udokumentuje znajomość języka obcego (zalecane).

Kandydaci powinni złożyć w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do 20 stycznia 2014 roku.

Zakończenie konkursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2014 roku.

Lista wymaganych dokumentów tutaj

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potrwa do 17 stycznia 2014 r.

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko wymaga się:
- posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty;.
- otworzonego przewodu doktorskiego;
- rozpoczętej specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej;
- czynnej znajomości języka obcego udokumentowanej certyfikatem;
- czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców;
- posiadania istotnego dorobku naukowego (co najmniej 12KBN);
- czynnego udziału w konferencjach naukowych;
- doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
- podanie skierowane do dziekana;
- C.V.;
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
- zaświadczenie o otworzonym przewodzie doktorskim;
- zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami;
- zaświadczenie o rozpoczętej specjalizacji z zakresu Chirurgii Stomatologicznej;
- zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie;
- poświadczenie czynnego udziału w konferencjach naukowych;
- w przypadku cudzoziemców - certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
- certyfikat poświadczający znajomość języka obcego.
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Kontakt: Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym

ul. W. Chodźki 6 (lokalizacja tymczasowa)
Lublin
e-mail: 1wydzlek@umlub.pl
tel.: +48 81528 8924

W obu przypadkach do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Zgodnie z wstawą z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.); nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:
1) posiada kwalifikacje określone w ustawie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
4) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4;
5) korzysta z pełni praw publicznych.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH