PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM we Wrocławiu: trzy wakaty na kierowniczych stanowiskach na stomatologii

Autor: nieck • Źródło: smn
10-08-2020, 10:01
UM we Wrocławiu: trzy wakaty na kierowniczych stanowiskach na stomatologii Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ogłosił konkurs otwarty na funkcje kierownika trzech jednostkach naukowych.

Trwa konkurs na stanowisko kierownika w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji oraz w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Warunki jakie trzeba spełnić:
- tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk medycznych,
- tytuł zawodowym lekarza,
-  specjalizacja odpowiadając profilowi działalności jednostki (odpowiednio ortodoncja,
- osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:
- podanie,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania
konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i
innych jednostkach organizacyjnych”,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
- życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu
naukowego,
- odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
- spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę
Główną UMW,
-  informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla
miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
- deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
- informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną
lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w
Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
- opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej
jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
- ewentualne referencje lub opinie,
- W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz
osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają
dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum
jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów
w języku obcym, kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich,
opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

 

Termin składania dokumentów: 3 września 2020 r.
Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ul. Krakowska 26 50-426 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM we Wrocławiu   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH