Kryteria przystąpienia do konkursu:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM;
- tytuł zawodowy: lekarz - dentysta;
- pełne prawo wykonywania zawodu;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- złożenie oświadczenia, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;
- spełnienie wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478):
a) pełna zdolność do czynności prawnych;
b) korzystanie z pełni praw publicznych;
c) brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) brak kary dyscyplinarnej, pozbawiającej prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
e) posiadanie kwalifikacji określonych w ustawie i statucie Uczelni.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
- wniosek konkursowy;
- kwestionariusz osobowy;
- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursowych;
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk: asystenta, lektora, instruktora);
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu;
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni;
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich;
- oświadczenia określone w regulaminie konkursu.

Liczba etatów: 1.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów: 16 lutego 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu (18 stycznia 2022 r.).

Więcej informacji