Poszukiwani są kandydaci na trzy stanowiska asystenta, jeden wakat jest w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, a dwa w Katedrze i Zakładzie Patologii Jamy Ustnej na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jakie wymagania stawiane są kandydatom na asystenta
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM;
- tytuł zawodowy lekarz - dentysta;
-  pełne prawo wykonywania zawodu;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;
- kwalifikacje określone w ustawie i statucie uczelni.

Potrzebne dokumenty
- wniosek konkursowy;
- kwestionariusz osobowy;
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych;
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk: asystenta, lektora, instruktora);
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu;
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego
kryterium punktowego w uczelni;
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich;
- oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

Termin składania dokumentów: 20 sierpnia 2021 r.
 na adres: Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego
50-425 Wrocław ul. Krakowska 26