PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UM we Wrocławiu: poszukiwani asystenci w zakresie chirurgii stomatologicznej i ortodoncji

Autor: nieck • Źródło: kan
04-11-2020, 11:07
UM we Wrocławiu: poszukiwani asystenci w zakresie chirurgii stomatologicznej i ortodoncji UM we Wrocławiu (fot. Tomasz Walów)
Ogłoszono konkursy na stanowiska asystenta w grupie dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej oraz w Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych, Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym UM we Wrocławiu.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
-  dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
-  tytuł zawodowy: lekarz - dentysta
- pełne prawo wykonywania zawodu
- dobra znajomość języka angielskiego
- kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.):
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystają z pełni praw publicznych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu
nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w
uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5
lat,
- posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy, 
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk: asystenta, lektora,
instruktora)
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną
UM we Wrocławiu,
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych
realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o
okresie trwania studiów doktoranckich,
- oświadczenia określone w Regulaminie konkursu

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego
50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów w obu konkursach: 3 grudnia 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 4 miesięcy - liczonym od daty
ogłoszenia konkursu.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – nie zapewnia mieszkania.

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM we Wrocławiu   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH