• W ramach ostatniej listy kwalifikacyjnej na stomatologię w UM we Wrocławiu przyjęte zostały osoby, które uzyskały co najmniej 246 pkt. (w tym 80 pkt. z biologii) 
  • Po raz pierwszy w tegorocznym naborze nie został obniżony poziom punktów potrzebnych do studiowania stomatologii w UM we Wrocławiu w stosunku do wcześniejszego rankingu (z 1 sierpnia) 
  • Na liście rekrutacyjnej znajduje się 6 osób mających minimalną wymaganą liczbę punktów (246)

 

Ostateczna lista studentów I roku stomatologii

Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (dane z 3 sierpnia) widnieje 48 nazwisk. W tej grupie przyszli studenci stomatologii mają z matury co najmniej 246 pkt.  i 80 pkt. z biologii.

Tym samym 3 sierpnia siedem osób dołączyło do 41 osób, które już zostały zakwalifikowane jako studenci stomatologii w UM we Wrocławiu.

Modyfikacja listy wynika z faktu, że kilka osób zrezygnowało ze studiowania w UM we Wrocławiu (5 kandydatów z 248 pkt. i jeden z 247 pkt.).

Po raz pierwszy w trakcie rekrutacji w roku akademickim 23/24 nie nastąpiło zatem obniżenie progu punktowego, uprawniającego do studiowania stomatologii w UM we Wrocławiu. Można zatem przyjąć, że nie będzie już rotacji na liście przyjętych (poza przypadkami losowymi). 

Formalności związane z postępowaniem uzupełniającym 

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym na studia i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony do liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

W tym celu kandydat na studia, po otrzymaniu dokumentu ze zmienioną liczbą punktów na kwalifikującą go do przyjęcia, zobowiązany jest do:

  • złożenia osobiście pisemnego wniosku o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej, do właściwej Komisji Rekrutacyjnej;
  • przedstawienia dokumentu, poświadczającego poprawiony (kwalifikujący do przyjęcia) wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, wydanego przez OKE;
  • spełnienia pozostałych wymagań zawartych w odpowiednim załączniku oraz w harmonogramie rekrutacji 2023/2024.

    Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów może on zostać przyjęty na I rok studiów odpowiedniego kierunku w ramach obowiązujących limitów na dany kierunek.

Wnioski złożone po 29 września 2023 roku nie będą rozpatrywane.