PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: praca czeka w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

Autor: nieck • Źródło: en
26-11-2020, 11:16
UM w Poznaniu: praca czeka w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (fot. Archiwum)
Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 1912019 z 20 marca 2019 r.)

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
- odpis dyplomu,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 454 ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii na Wydziale Medycznym.
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego pracodawcy,
- prawo wykonywania zawodu,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy zgoda' na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie."
- ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego. 

Termin składania dokumentów: 22 grudnia 2020 r.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH